Information om brexit

Det aktuella läget

När Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (nedan Storbritannien) lämnade Europeiska unionen den 31 januari 2020 inleddes en övergångsperiod i enlighet med utträdesavtalet som pågick till utgången av 2020. Under övergångsperioden agerade man i huvudsak så som Storbritannien fortfarande vore EU-medlem. 

Under 2020 förhandlade EU och Storbritannien om sin nya relation. Förhandlingarna resulterade i handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien som tillämpades provisoriskt från den 1 januari 2021. Avtalet trädade i kraft slutgiltigt den 1 maj 2021.

Mer information finns på statsrådets kanslis webbplats.

Social trygghet och hälsovårdstjänster

Rätten till social trygghet och sjukvård för personer som rör sig mellan Finland och Storbritannien påverkas av utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien och handels- och samarbetsavtalet. Vilket avtal personens ställning bestäms utifrån beror på personens situation. 

Personer som omfattas av utträdesavtalet

Efter övergångsperioden tryggar utträdesavtalet vissa rättigheter för de personer som rört sig mellan en medlemsstat och Storbritannien före den 1 januari 2021. Rätten till social trygghet består i enlighet med EU-lagstiftningen livet ut eller så länge som en medlemsstat och Storbritannien båda samtidigt är relaterade till personens situation. Till dessa personer hör bland annat brittiska medborgare som den 31 december 2020 bor i Finland och finska medborgare som bor i Storbritannien och som kommer att fortsätta bo i staten i fråga. 

Rätten till social trygghet i Finland förutsätter laglig vistelse och att personen bor eller arbetar här. Brittiska medborgare ska se till att de ansöker om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Då fortsätter rätten till de förmåner som FPA beviljar och de social- och hälsovårdstjänster som kommunen ordnar. Mer information om ansökan om och tidsfristerna för uppehållsrätt finns på Migrationsverkets webbplats

Finländska utsända arbetstagare som fortsätter att arbeta i Storbritannien efter den 1 januari 2021 behåller sina rättigheter och EU:s lagstiftning tillämpas fortfarande på dem. A1-intygen är giltiga fram till intygets slutdatum. Mer information finns på Pensionsskyddscentralens webbplats.

Efter övergångsperioden tryggar utträdesavtalet vissa rättigheter för de personer som har rört sig mellan en medlemsstat och Storbritannien före den 1 januari 2021. Till dessa personer hör bland annat studerande som fortsätter med sina studier och utsända arbetstagare (och deras familjemedlemmar) som fortsätter arbeta i Storbritannien. De har rätt till nödvändig vård på samma villkor som invånarna i landet. Denna rätt intygas med ett intyg som tillfälligt ersätter det europeiska sjukvårdskortet. FPA ger intyget på begäran.

En person som reser till Finland från Storbritannien och som omfattas av utträdesavtalet, intygar sin rätt till nödvändig sjukvård med ett kort som beviljats av Storbritannien, som motsvarar det europeiska sjukvårdskortet. Se mer information om detta i social- och hälsovårdsministeriets kommuninfo.

Personer som omfattas av handels- och samarbetsavtalet

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien innehåller bestämmelser om social trygghet. Genom dem tryggas rätten till social trygghet för sådana personer som rör sig mellan EU och Storbritannien den 1 januari 2021 och därefter och som inte tidigare varit i en gränsöverskridande situation. 

Avtalet gäller bl.a. pensioner, sjukvård, förmåner vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt arbetslöshetsförmåner, men inte familjeförmåner. Bestämmelserna liknar de bestämmelser om samordning av den sociala tryggheten som tillämpas mellan medlemsstaterna. Till exempel utbetalningen av pensioner och processen för ansökan om pension förblir oförändrade mellan Storbritannien och medlemsstaterna.

De som reser till och vistas tillfälligt i Storbritannien och som inte har varit i en gränsöverskridande situation före den 1 januari 2021, har rätt till nödvändig sjukvård. De ges vård på samma villkor som invånarna i landet. Rätten påvisas med det europeiska sjukvårdskort som beviljas av FPA. De som kommer från Storbritannien till Finland intygar sin rätt till vård med ett av Storbritannien utfärdat intyg över rätt till vård.

Brexits inverkan på Pensionsskyddscentralens tjänster

På Pensionsskyddscentralens webbplats finns mer information om hur brexit påverkar bland annat arbetspensionerna.

Brexits inverkan på FPA-förmåner

På FPA:s webbplats finns information om hur brexit påverkar FPA-förmånerna, såsom folkpensionerna, studiestödet och sjukvården.

Införsel av läkemedel från Storbritannien till Finland 
 

Information om yrkesrättigheter på Tillstånds- och tillsynsverket för social och hälsovårdens webbplats

På Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens webbplats finns information om hur brexit påverkar yrkesrättigheterna inom social- och hälsovården.

Produkter avsedda för arbetsbruk

Information om brexits inverkan på produkter avsedda för arbetsbruk finns på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Mer information