FI SV EN

Information om brexit

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsammans med andra myndigheter och aktörer förberett sig för Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen (brexit). Det brittiska parlamentet förkastade avtalet om utträde ur Europeiska unionen vid sin omröstning den 15 januari. Resultatet av omröstningen i det brittiska parlamentet innebär inte ett omedelbart, avtalslöst utträde för Storbritannien. Storbritanniens fortsatta planer har inte klarnat än. Om Storbritannien inte längre är medlem i EU efter den 29 mars 2019, kan det inverka på bland annat den sociala tryggheten och läkemedelsförsörjningen.

Läkemedelsförsörjning

Brexit kan inverka på tillgången på vissa läkemedel inom EU-området. Tillsammans med myndigheter och andra aktörer inom läkemedelsbranschen har social- och hälsovårdsministeriet kartlagt möjliga störningar i läkemedelsförsörjningen och riskerna i samband med dem. Man har förberett sig för olika alternativ.

För att få försäljningstillstånd för läkemedel i EU, måste läkemedlen uppfylla de standarder som EU fastställt. Om försäljningstillstånd för ett läkemedel har beviljats i Storbritannien, måste läkemedelsföretaget se till att försäljningstillståndet överförs till ett annat EU-land. Enligt Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) har en stor del av läkemedelsföretagen redan nu överfört sitt försäljningstillstånd eller sin verksamhet till ett EU- eller EES-land så att verksamheten kan fortsätta som förut efter brexit. Fimea har också instruerat innehavare av försäljningstillstånd och andra aktörer om genomförandet av behövliga åtgärder för att förhindra störningar i tillgången på läkemedel.

Lägesbilden uppdateras och åtgärder genomförs kontinuerligt i samarbete med aktörerna inom läkemedelsbranschen, så att man kan hantera avbrott i tillgången på läkemedel. I eventuella problemsituationer utreder läkemedelsföretagen, läkemedelspartiaffärerna och apoteken tillsammans med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ersättande produkter, så att patienterna kan garanteras oavbruten behandling.

Institutet för hälsa och välfärd har utrett tillgången på vacciner, och enligt de uppgifter som fåtts blir det inga problem i tillgången på vacciner.

Brexit kan också inverka på tillgången på medicintekniska produkter. I fråga om medicintekniska produkter gäller inget sådant försäljningstillståndsförfarande som för läkemedel, men alla medicintekniska produkter på marknaden måste stämma överens med EU-lagstiftningen och tillverkarna ska ha ansvariga instanser i en EU-medlemsstat. Många tillverkare av medicintekniska produkter har redan flyttat eller håller på att flytta sin verksamhet till andra EU-medlemsstater. På det sättet kan man till stor del trygga tillgången till produkterna i fortsättningen. 

Social trygghet

Rätten till social trygghet baserar sig på bosättning eller arbete samt laglig vistelse i Finland, inte på medborgarskap. För förmåner från FPA bestäms bosättning i Finland i allmänhet enligt lagstiftningen om social trygghet. FPA avgör då om personen är bosatt i Finland med avseende på rättigheterna till social trygghet. 

Hemkommunen för den som är bosatt i Finland eller som flyttar till Finland bestäms enligt lagen om hemkommun. Anteckning om hemkommun i befolkningsdatasystemet görs av magistraten. Personer som har en hemkommun i Finland har rätt till de social- och hälsovårdstjänster som ordnas av kommunen. Brådskande sjukvård och nödvändig socialservice är dock tryggad för alla som vistas i landet. En förutsättning för att få vissa förmåner från FPA är också att personen har en hemkommun i Finland. 

Britter som bor i Finland

För att en person ska få förmåner förutsätts att personen vistas lagligt i Finland och att personen antingen arbetar i Finland (fr.o.m. 1.4.2019 med en lön på minst 696,70 euro per månad) eller är stadigvarande bosatt i Finland.

Vid inrikesministeriet bereds för närvarande en speciallag, enligt vilken britternas uppehållsrätt i Finland efter brexit ska tryggas till utgången av 2020, om Storbritannien utträder ur EU utan något utträdesavtal. Enligt speciallagen förlängs uppehållsrätten för alla brittiska medborgare som före den 30 mars 2019 har registrerat sin vistelse i Finland. Genom den förlängda uppehållsrätten tryggas också rätten till social trygghet, eftersom rätten till bosättningsbaserad social trygghet förutsätter laglig vistelse i Finland.

Kommuninvånare har rätt till social- och hälsovårdstjänster. Därför ska brittiska medborgare före utträdet säkerställa hos magistraten att deras hemkommun, som bestäms på basis av EU-uppehållsrätten, har antecknats i befolkningsdatasystemet.

Personer som är bosatta eller vistas i Storbritannien

Om Storbritannien utträder ur EU utan något utträdesavtal, fortsätter utbetalningen av arbetspensioner samt förmåner på grund av olycksfall och yrkessjukdomar till förmånstagare som bor i Storbritannien. Personer som bor där kan också ansöka om ovannämnda förmåner från Finland, om de på basis av arbete har omfattats av Finlands lagstiftning. 

För personer som har åkt till Storbritannien för att söka arbete upphör rätten till arbetslöshetsdagpenning från Finland på utträdesdagen. 

Europeiska kommissionen lämnade den 30 januari 2019 ett förslag till förordning om beredskapsåtgärder som ska tillämpas inom samordningen av de sociala trygghetssystemen efter Storbritanniens utträde ur unionen. Genom förordningen säkerställs att de grundläggande principerna i EU-lagstiftningen tillämpas till gagn för personer som t.ex. har arbetat både i Storbritannien och i ett medlemsland i EU. 

Produkter avsedda för arbetsbruk

Ministeriet är behörig marknadskontrollmyndighet för personlig skyddsutrustning, maskiner och linbanor. Dessa produkter omfattas inom Europeiska unionen (EU) av en gemensam produktlagstiftning.

Om Storbritannien utträder ur Europeiska unionen, blir landet ett s.k. tredjeland, från vilket produkter avsedda för arbetsbruk inte fritt får föras in på marknaden i EU. Hittills har aktörer som fört in produkter från Storbritannien betraktats som distributörer. Efter ett eventuellt utträde betraktas de som för in produkter från Storbritannien som importörer. Importörer har mer omfattande skyldigheter än distributörer. 

Anmälda organ är särskilda organ som bedömer produkters överensstämmelse med kraven, och uppgifter om dessa organ publiceras i Europeiska kommissionens databas NANDO. I samband med ett utträde ur EU förlorar anmälda organ i Storbritannien rätten att vara verksamma som anmälda organ i EU. Detta har ingen inverkan på produkter som tidigare har släppts ut på marknaden eller tagits i bruk inom EU och som vid tidpunkten för utsläppandet på marknaden har åtföljts av ett intyg över typgranskning eller något annat dokument om bedömning av överensstämmelse utfärdat av ett brittiskt anmält organ. 

Efter brexit måste ett nytt dokument som intygar överensstämmelse åtfölja sådana produkter vars överensstämmelse med kraven hade bedömts före brexit av ett organ beläget i Storbritannien.

Huruvida Storbritanniens utträde ur EU sker med avtal eller utan avtal har ingen inverkan på marknadskontrollen. Även i fortsättningen övervakar myndigheten att produkten är säker vid användning och att åtföljande dokument och märkningar på produkten överensstämmer med kraven i lagstiftningen.

Ytterligare information

Elina Asola, specialsakkunnig, tfn 0295 163 437, fornamn.efternamn@stm.fi (läkemedelsförsörjning)

Marja-Terttu Mäkiranta, regeringsråd, tfn 0295 163 170, fornamn.efternamn@stm.fi (EU:s lagstiftning om social trygghet)

Pirje Lankinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 488, fornamn.efternamn@stm.fi (produkter avsedda för arbetsbruk

Mer information