Brexit kan inverka på tillgången på läkemedel, den sociala tryggheten och sjukvården

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsammans med andra myndigheter och aktörer förberett sig för att Storbritannien utträder ur Europeiska unionen utan avtal.

Om Storbritannien utträder utan avtal kan det inverka på bland annat den sociala tryggheten och läkemedelsförsörjningen.

Beredskap finns för störningar i tillgången på läkemedel

Brexit kan inverka på tillgången på vissa läkemedel inom EU-området. Tillsammans med myndigheter och andra aktörer inom läkemedelsbranschen har social- och hälsovårdsministeriet kartlagt möjliga störningar i läkemedelsförsörjningen och riskerna i samband med dem. Man har förberett sig för olika alternativ.

För att få försäljningstillstånd för läkemedel i EU, måste läkemedlen uppfylla de standarder som EU fastställt. Om försäljningstillstånd för ett läkemedel har beviljats i Storbritannien, måste läkemedelsföretaget se till att innehavare av försäljningstillståndet överförs till ett annat EU-land.

Enligt Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) har en stor del av läkemedelsföretagen redan nu överfört sitt försäljningstillstånd eller sin verksamhet till ett EU- eller EES-land så att verksamheten kan fortsätta som förut efter brexit. Fimea har också instruerat innehavare av försäljningstillstånd och andra aktörer om genomförandet av behövliga åtgärder för att förhindra störningar i tillgången på läkemedel.

Lägesbilden uppdateras och åtgärder genomförs kontinuerligt i samarbete med aktörerna inom läkemedelsbranschen, så att man kan hantera avbrott i tillgången på läkemedel. I eventuella problemsituationer utreder läkemedelsföretagen, läkemedelspartiaffärerna och apoteken tillsammans med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ersättande produkter, så att patienterna kan garanteras oavbruten behandling.

Institutet för hälsa och välfärd har utrett tillgången på vacciner, och enligt de uppgifter som fåtts blir det inga problem i tillgången på vacciner.

Valvira övervakar medicintekniska produkter

Brexit kan också inverka på tillgången på medicintekniska produkter. I fråga om medicintekniska produkter gäller inget sådant försäljningstillståndsförfarande som för läkemedel, men alla medicintekniska produkter på marknaden måste stämma överens med EU-lagstiftningen och tillverkarna ska ha ansvariga instanser i en EU-medlemsstat. Många tillverkare av medicintekniska produkter har redan flyttat eller håller på att flytta sin verksamhet till andra EU-medlemsstater. På det sättet kan man till stor del trygga tillgången till produkterna i fortsättningen. 

Rätt till social trygghet och sjukvård för britter bosatta i Finland

Rätten till social trygghet baserar sig på bosättning eller arbete samt laglig vistelse i Finland, inte på medborgarskap. Bosättning i Finland bestäms med tanke på Folkpensionsanstaltens (FPA) förmåner i allmänhet enligt lagstiftningen om social trygghet. FPA avgör då om en person är bosatt i Finland med avseende på rättigheterna till social trygghet. 

Hemkommunen för den som är bosatt i Finland eller som flyttar till Finland bestäms enligt lagen om hemkommun. Anteckning om hemkommun i befolkningsdatasystemet görs av magistraten. Personer som har en hemkommun i Finland har rätt till de social- och hälsovårdstjänster som ordnas av kommunen. Brådskande sjukvård och nödvändig socialservice är dock tryggad för alla som vistas i landet. En förutsättning för vissa FPA-förmåner är också att förmånstagaren har en hemkommun i Finland.

För att en person ska kunna få förmåner krävs det att personen vistas lagligt i Finland och är stadigvarande bosatt eller arbetar i Finland.

Brittiska medborgares uppehållsrätt tryggas genom en speciallag till utgången av 2020, om Storbritannien utträder ur EU utan utträdesavtal. Enligt lagen förlängs uppehållsrätten för alla brittiska medborgare som före utträdesdagen har registrerat sin vistelse i Finland. Genom den förlängda uppehållsrätten tryggas också rätten till social trygghet, eftersom rätten till bosättningsbaserad social trygghet förutsätter laglig vistelse i Finland. Lagen trädde i kraft den 30 mars 2019.

Kommuninvånare har rätt till social- och hälsovårdstjänster. Därför ska brittiska medborgare före utträdet säkerställa hos magistraten att deras hemkommun, som bestäms på basis av EU-uppehållsrätten, har antecknats i befolkningsdatasystemet.

Personer som är bosatta eller vistas i Storbritannien

Om Storbritannien utträder ur EU utan något utträdesavtal, fortsätter arbetspensioner och förmåner på grund av olycksfall och yrkessjukdomar att betalas ut till förmånstagare som bor i Storbritannien. Personer som bor där kan också ansöka om ovannämnda förmåner från Finland, om personerna på basis av arbete har omfattats av lagstiftningen i Finland. 

Om Storbritannien utträder utan ett avtal kommer utbetalningen av folkpensioner till pensionstagare som bor i Storbritannien att upphöra, eftersom utbetalningen av pensioner baserar sig på EU-lagstiftningen. Avsikten är dock att utbetalningen av folkpensioner ska fortsätta i ett år från det avtalslösa utträdet.

För personer som har åkt till Storbritannien för att söka arbete med stöd av blankett U2 upphör rätten till arbetslöshetsdagpenning från Finland på utträdesdagen. 

Man har också genom EU-lagstiftning förberett sig för ett avtalslöst utträde. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/500 om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade kungarikets utträde ur unionen antogs den 25 mars 2019. Genom förordningen säkerställs det att de grundläggande principerna i EU-lagstiftningen tillämpas till gagn för personer som t.ex. har arbetat både i Storbritannien och i ett EU-medlemsland och har tjänat in sociala förmåner under den tid arbetet pågått. Förordningen är bindande för alla EU-medlemsstater.

Ytterligare information

Elina Asola, specialsakkunnig, tfn 0295 163 437, [email protected] (läkemedelsförsörjning)
Marja-Terttu Mäkiranta, regeringsråd, tfn 0295 163 170, [email protected] (EU:s lagstiftning om social trygghet)