Beredskapsenheten (VAL)

Beredskapsenheten är en sakkunnig-, styrnings- och utvecklingsenhet för beredskap inom social- och hälsovården. Beredskapsenheten utvecklar i samarbete med ministeriets avdelningar och särskilda resultatgrupper samt inrättningar och ämbetsverk inom förvaltningsområdet den beredskap inom förvaltningsområdet som specialsituationer under normala förhållanden och undantagsförhållanden förutsätter samt upprätthåller situationsledarskaps- och säkerhetsarrangemang.

Beredskapsenhetens uppgifter:

  • leda, styra, utveckla och samordna beredskapsplanering inom ministeriet och dess förvaltningsområde samt beredskapen vid specialsituationer och undantagsförhållanden
  • upprätthållande och utveckling av situationsledningsberedskap vid specialsituationer och undantagsförhållanden inom förvaltningsområdet
  • upprätthållande av jour- och larmsystem inom förvaltningsområdet
  • utveckling och styrning av verksamhetsenheternas säkerhetsplanering inom förvaltningsområdet
  • ordnande och utveckling av beredskaps- och säkerhetsutbildning inom social- och hälsovården
  • sakkunnig- och koordineringsuppgifter inom förvaltningsområdets civila krishantering
  • reservering inför undantagsförhållanden av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
  • myndighetssamarbete som gäller beredskap
  • internationellt samarbete som gäller beredskap och beredskapsplanering
  • uppföljning och stöd av forskning och utveckling med avseende på beredskap inom förvaltningsområdet

Chef för beredskapsenheten och beredskapsdirektör vid ministeriet är Olli Haikala.