Beredskap för att hjälpa återvändare från Syrien

Cirka 4 000 människor har rest från Europa till konfliktområdet i Syrien och Irak. Nu funderar olika länder på hur man bör gå till väga med de barn och kvinnor som finns i ett läger i Syrien. I lägret al-Hol finns uppskattningsvis ett tiotal finländska vuxna och cirka 30 finländska barn.

Finland anser att det är mycket viktigt att barnens rättigheter respekteras och att barnen får hjälp på alla möjliga sätt.

Myndigheterna samarbetar

Myndigheterna har samarbetat för att utreda situationen för dem som befinner sig i lägret. Utrikesministeriet är behörig myndighet i ärenden som gäller bistående av finländare utomlands och eventuell hemtransport till Finland.

Inrikesministeriet samordnar myndigheternas beredskap och säkerhetsåtgärder i Finland i fråga om eventuella återvändare.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för lagstiftningen om barnskyddet och hälso- och sjukvården. Social- och hälsovårdsministeriet sköter också den allmänna koordineringen av samarbetet med kommunernas social- och hälsovård i frågan.

Kommunerna svarar för stödåtgärder och beslutsfattande inom barnskyddet och för hälso- och sjukvård.

Utgångspunkten är att barnens rättigheter ska tillgodoses

Med tanke på barnens rättigheter och ur barnskyddets perspektiv är det viktigt att barn som upplevt svåra förhållanden skyddas och att barnen får sådan hjälp och sådant långvarigare stöd som de behöver för att deras tillväxt och utveckling ska tryggas.

Social- och hälsovårdsministeriet och kommunerna har tillsammans förberett sig på att barn som har erfarit svåra förhållanden och är i behov av särskilt stöd och särskild hjälp kommer till Finland.

Barnskyddet har tillgång till ett brett urval metoder som sträcker sig från stödåtgärder inom öppenvården till omhändertagande. Åtgärderna baserar sig på individuell prövning. Barnen kan skiljas från sina föräldrar, om barnskyddslagens kriterier för detta uppfylls. Barnskyddet fattar i sådana fall ett individuellt och motiverat beslut om varje enskilt barn.

Barnen ska också skyddas från offentligheten

Klient- och patientuppgifter inom social- och hälsovården är sekretessbelagda. Därför kan enskilda barns och ungdomars situation inte kommenteras.

Anställda inom barnskyddet kan till exempel inte berätta vilka barn de hjälper och var.