Työsuojelu ja harmaan talouden torjunta

Harmaalla taloudella tarkoitetaan yritys- ja elinkeinotoimintaa, josta johtuvia lakisääteisiä velvoitteita toiminnanharjoittaja jättää hoitamatta. Lakisääteisiä velvoitteita ovat esimerkiksi verojen ja eläke, -tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksujen maksaminen.

Työsuojeluviranomaiset valvovat työelämän sääntöjä

Työsuojeluviranomaiset osallistuvat harmaan talouden torjuntaan valvomalla, että työnantajat

  • käyttävät vain sellaista työvoimaa, jolla on työnteko-oikeus Suomessa (ulkomaalaislainsäädännön valvontatehtävät)
  • noudattavat työsuhteissa lainsäädännön minimiehtoja (työsopimuslainsäädäntö, lähettyjä työntekijöitä koskevat säännökset ja yleissitovat työehtosopimukset)
  • käyttävät vuokratyössä ja alihankinnassa vain sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka ovat huolehtineet yhteiskuntavelvoitteistaan (tilaajavastuulain valvonta) ja 
  • huolehtivat, että rakennustyömaalla työskentelevillä työntekijöillä on kuvallinen tunnistekortti, jossa on veronumero.

Lue lisää harmaan talouden torjunnasta:

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiasta.

Strategian toteuttamiseksi on tehty toimenpideohjelma, johon on valittu kansallisen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian tavoitteiden kannalta keskeisimmät toimenpiteet.