Begränsningar i fråga om offentliga tillställningar 

Statsrådet granskar regelbundet riktlinjerna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Statsrådets bedömning grundar sig på en epidemiologisk lägesbild och en konsekvensbedömning på både riksomfattande och regional nivå. 

Regionförvaltningsverken fattar beslut om begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inom sitt område. Genom besluten fastställs allmänna begränsningar för ordnandet av tillställningar för högst en månad åt gången. Det hör inte till myndighetens behörighet att fatta undantagsbeslut om dessa begränsningar i enskilda fall.

Kommunen kan fatta motsvarande beslut inom sitt område, om behovet undantagsvis finns på endast en kommuns område.

Statsrådet och regionförvaltningsverket betonar att det är viktigt alla aktörer beaktar allmänna hygienanvisningar och andra arrangemang som förhindrar spridning av viruset. Detta gäller också verksamhet eller tillställningar som inte omfattas av de begränsningar av sammankomster som fastställs av regionförvaltningsverken. 

Social- och hälsovårdsministeriet sände ett nytt styrbrev till regionförvaltningsverken i augusti.

Regionförvaltningsverken meddelade måndagen den 24 augusti 2020 beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar om restriktionerna som gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i september.

Enligt besluten kan man ordna offentliga tillställningar för över 50 personer inomhus och på avgränsade platser utomhus om den som ordnar evenemanget kan trygga deltagarnas säkerhet. Säkerheten tryggas genom att följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om förhindrande av coronavirussmitta daterad den 14 maj 2020.