Begränsningar i fråga om offentliga tillställningar 

Statsrådet granskar regelbundet riktlinjerna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Statsrådets bedömning grundar sig på en epidemiologisk lägesbild och en konsekvensbedömning på både riksomfattande och regional nivå. 

Avvecklingen av begränsningarna grundar sig på statsrådets principbeslut av den 6 maj om en plan för en hybridstrategi för hantering av coronakrisen. 

Institutet för hälsa och välfärd producerar kontinuerligt en lägesbild och utvärderar uppföljningen av regeringens hybridstrategi. 

Om epidemisituationen utvecklas i en ogynnsam riktning, ses regeringens plan och beslut för avvecklingen av restriktionerna över.

Regionförvaltningsverken fattar beslut om begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inom sitt område. Genom besluten fastställs allmänna begränsningar för ordnandet av tillställningar för högst en månad åt gången. Det hör inte till myndighetens behörighet att fatta undantagsbeslut om dessa begränsningar i enskilda fall.

Kommunen kan fatta motsvarande beslut inom sitt område, om behovet undantagsvis finns på endast en kommuns område.

Statsrådet och regionförvaltningsverket betonar att det är viktigt alla aktörer beaktar allmänna hygienanvisningar och andra arrangemang som förhindrar spridning av viruset. Detta gäller också verksamhet eller tillställningar som inte omfattas av de begränsningar av sammankomster som fastställs av regionförvaltningsverken. 

Gällande begränsningar i juni

Fram till den 30 juni 2020 gäller regionförvaltningsverkets beslut enligt följande 

 • offentliga tillställningar för färre än 50 personer är tillåtna både inomhus och utomhus
 • tillställningar för över 50 men högst 500 personer inomhus och utomhus är tillåtna, förutsatt att säkerheten vid tillställningarna kan garanteras genom iakttagande av Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om tillräckliga säkerhetsavstånd, begränsning av antalet besökare så att avstånden kan hållas samt hygienrutiner. 
 • utomhus- och inomhustillställningar för över 500 personer är förbjudna.

Ändringar i begränsningarna i juli

Regionförvaltningsverken fattade den 16 juni 2020 sitt beslut utifrån statsrådets rekommendation av den 11 juni 2020 om ordnande av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar under tiden 1.7.2020–31.7.2020. 

Innehållet i besluten motsvarar begränsningarna i juni:

 • offentliga tillställningar för färre än 50 personer är tillåtna både inomhus och utomhus
 • tillställningar för över 50 men högst 500 personer inomhus och utomhus är tillåtna, förutsatt att säkerheten vid tillställningarna kan garanteras genom iakttagande av Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om tillräckliga säkerhetsavstånd, begränsning av antalet besökare så att avstånden kan hållas samt hygienrutiner. 

Till skillnad från de begränsningar som gäller i juni kan man i juli genom arrangemang med olika publikområden som är avskilda från varandra ordna tillställningar för över 500 personer. Det här förutsätter att:

 • det i utrymmena finns flera läktardelar eller avgränsade områden som är avsedda för publiken och att det finns ett tydligt område mellan de utrymmen som är i bruk;
 • den publik som deltar i tillställningen kan placeras på egna sittplatser eller egna områden i separata läktarutrymmen för högst 500 personer eller på områden avsedda för publik, som alla ska ha egna ingångar och utgångar, egna tjänster (t.ex. eventuella serveringstjänster och sanitetsutrymmen) samt egen personal;  
 • publikens säkerhet kan säkerställas genom att man iakttar den ovannämnda anvisningen av Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet av den 14 maj 2020.

Ändringar i begränsningarna i augusti

Statsrådet har utgående från den information som finns tillgänglig den 17 juni 2020 bedömt den epidemiologiska lägesbilden och de sammantagna konsekvenserna för avvecklingen av restriktionerna samt epidemins eventuella utveckling. 

På basis av statsrådets rekommendation från och med den 1 augusti 2020:

 • offentliga tillställningar för färre än 500 personer är tillåtna både inomhus och utomhus
 • tillställningar för över 500 personer inomhus och utomhus är tillåtna, förutsatt att säkerheten vid tillställningarna kan garanteras genom iakttagande av Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om tillräckliga säkerhetsavstånd, begränsning av antalet besökare så att avstånden kan hållas samt hygienrutiner, vid behov med arrangemang med olika publikområden som är avskilda från varandra.
 • de avskilda områdena, hur man rör sig mellan områdena och det högsta tillåtna antalet personer bestäms enligt arrangörens prövning på ett sådant sätt att de faktiskt gör det möjligt att följa de anvisningar som nämns ovan. I detta syfte kan det för varje enskilt område vara nödvändigt att ordna egna ingångar och utgångar eller att publiken tar sig in på området eller ut från området i olika skift, egna tjänster (t.ex. eventuella serveringstjänster och sanitetsutrymmen) samt egen personal.

Regionförvaltningsmyndigheterna fattar utifrån sin prövning beslut gällande detta under juli, för högst en månad åt gången.

Ändringar i begränsningarna i oktober

Om epidemiläget utvecklas ytterligare utan betydande ogynnsamma avvikelser, kan de sista åtgärderna för att avveckla begränsningarna av tillställningar enligt statsrådets nuvarande bedömning vidtas från och med den 1 oktober 2020. I sådana fall kan man från och med 1 oktober slopa begränsningarna av sammankomster och tillåta alla tillställningar inomhus och utomhus utan någon begränsning av antalet personer vid tillställningarna.

För att förhindra coronavirussmitta rekommenderar statsrådet dock fortsättningsvis att aktörerna genom egenkontroll tryggar säkerhetsavstånden och de begränsningar av antalet besökare som dessa förutsätter samt hygienrutiner.

Från och med den 1 oktober ska det i Finland inte längre finnas sådana begränsningar för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som avses i lagen om smittsamma sjukdomar. Statsrådet följer hela tiden med situationen och fattar beslut utifrån den aktuella situationen.