Barnstrategin 2040

Regeringen inledde under våren 2018 beredningen av en nationell barnstrategi för nästa regering. Målet är att föra en omfattande samhällspolitisk diskussion om barn- och familjepolitik samt att arbeta för ett barn- och familjevänligt samhälle.

Barnstrategin bygger en barnvänligare värld

Det förvaltningsövergripande beredningsarbetet grundar sig på omfattande forskning. Syftet är att inom beslutsfattandet och tjänsterna stärka en verksamhetskultur som grundar sig på kunskap. Under beredningsarbetet fäster man uppmärksamhet vid:

  • att trygga barnets uppväxt, lärande, välfärd och delaktighet i samhället
  • stöd för famlijer och för föräldraskap samt
  • ett mer familjevänligt arbetsliv

Genom beredningen av barnstrategin stöder man politiska aktörer och aktörer som bereder sig för riksdagsvalet 2019 i att skapa nya visioner för barnpolitiken. Man främjar också den offentliga diskussionen om de politiska riktlinjer med vilka barns och familjers ställning i det finländska samhället kan förbättras.

Beredningsarbetet och åtgärdshelheterna riktar sig till barn och unga i åldern 0-18.

Varför en barnstrategi?

I Finland har vi många fungerande barn- och familjetjänster. Vidare pågår en hel del utvecklingsarbete, bl.a. Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (2016-2018) som förnyar barn- och familjetjänsterna så att de på ett bättre sätt motsvarar barns, ungas och familjers behov.

Barn- och familjepolitiken är ändå splittrad och kortsiktig. Finland behöver en långsiktig barnstrategi som sträcker sig över regeringsperioderna, och som grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter.

Vem bereder barnstrategin?

För beredningen av barnstrategin svarar undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen och familje- och omsorgsminister Annika Saarikko. Beredningen leds av det bredbasiga barnforumet och av styrgruppen. Under styrgruppen sorterar en grupp som består av  forskare och sakkunniga inom området. Gruppen har som uppgift att bereda ett kunskapsunderlag som grundar sig på forskningsdata.

Inom ramen för barnforumen diskuterar olika sakkunniga, fackorganisationer, professionella inom branschen samt representanter för andra medborgargrupper över sektorsgränserna.

Syftet med forumen är att hitta och observera centrala teman som kan bilda en grund för det kommande strategiarbetet.

Under beredningen hör man barn i samarbete med småbarnspedagogiken och skolorna. Som en del av beredningen av barnstrategin uppmärksammar man också den internationella aspekten i anslutning till barn- och familjepolitiken.

Mer information

Marianne Heikkilä, projektledare 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330014  


Viveca Arrhenius, sosiaalineuvos 
STM, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Strategiaryhmä / STRA 0295163286  


Aija Rinkinen, Opetusneuvos 
OKM, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330360