Barnstrategin

Lapsia päiväkodissa

I Finland har den första nationella barnstrategin blivit färdig. Målet är ett samhälle som respekterar barnets rättigheter. Utgångspunkten vid barnstrategin är FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnstrategin ska bygga på kunskap och forskning samt främja verkställigheten av konventionen om barnets rättigheter.

I barnstrategin ska det redogöras för hur barns och ungas välfärd och rättigheter tillgodoses i nuläget samt vilka som är de viktigaste målen och åtgärderna för att främja dessa.

Konventionen om barnets rättigheter styr beredningen av barnstrategin

Konventionen om barnets rättigheter är en internationell människorättskonvention. Den har varit i kraft på lagnivå i Finland sedan 1991.

Konventionen förpliktar konventionsstaterna att iaktta barnets rättigheter. Finlands lagstiftning måste överensstämma med de rättigheter som fastställs i konventionen.

FN:s kommitté för barnets rättigheter övervakar verkställigheten av konventionen. Den har rekommenderat att Finland utvecklar en övergripande policy och handlingsplan för en effektiv verkställighet av konventionen om barnets rättigheter.

Beredningen under regeringsperioden 2019–2023

Beredningen av barnstrategin skedde i två nivåer. I den egentliga barnstrategin antecknades långsiktiga mål och åtgärder som främjas över regeringsperioderna. Detta gjordes inom ramen för parlamentariskt kommittéarbete under 2020. 

I de mål som anges i strategin ska förutom staten även engageras andra offentliga aktörer, i synnerhet kommuner och samkommuner, samt högskolor och utbildningsanordnare, idéburna organisationer, församlingar och näringslivet.

På den andra nivån utarbetades en genomförandeplan för barnstrategin med 30 olika åtgärder.

Förberedande arbete och bakgrundsmaterial

Grundarbetet med den nationella barnstrategin publicerades den 20.5.2020. Information om barnets rättigheter blir underlag för strategin.

Vid beredningen av barnstrategin utnyttjades förberedande arbete som resulterade i en vision om ett barn- och familjevänligt Finland.

Mer information

Johanna Laaja, ledande sakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU Telefon:0295163406   E-postadress: