Vård av barn

Päiväkodin lapsia

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av lagstiftningen som gäller stöd för hemvård av barn och privat vård av barn. Den privata barndagvården är avgiftsbelagd enligt tjänsteleverantörens prissättning, men för dessa kostnader är det möjligt att få stöd för privat vård av barn.

Barnfamiljer har tillgång till olika alternativ att ordna skötseln av små barn. Efter föräldraledighetsperioden har familjerna tre samhällssubventionerade alternativ för barndagvård att välja mellan.

  • barnet kan få kommunal dagvård antingen på ett daghem eller i familjedagvård
  • familjen kan välja en privat vårdare eller ett privat daghem och söka stöd för privat vård
  • då barnet är under 3 år, kan en av föräldrarna sköta barnet och få hemvårdsstöd

Andra myndigheters ansvar för vård av barn

Folkpensionsanstalten svarar för de ekonomiska förmånerna för föräldrar.

Beredningen, förvaltningen och styrningen av lagstiftningen om dagvårdstjänster
hör till Undervisnings- och kulturministeriet.

Ansvaret för att ordna dagvårdstjänster och att övervaka privat dagvård ligger hos kommunen. För dagvården uppbärs en avgift som bestäms på basis av familjens inkomster och storlek.

Även kommunen, församlingen och olika organisationer ordnar lekparks- och klubbverksamhet för barn samt andra öppna former av småbarnsuppfostran.

Mer information

Ytterligare information fås från kommunens socialbyrå eller dagvårdsbyrån.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) upprätthåller en webbplats om småbarnsfostran och barndagvård.

Mer information

Anna Cantell-Forsbom, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU 0295163351