Avdelningen för främjande av välfärd och hälsa (HTO)

Avdelningen för främjande av välfärd och hälsa främjar välfärd och social delaktighet samt hälsa och funktionsförmåga.

Avdelningen för främjande av välfärd och hälsa

 • tryggar en hälsosam livsmiljö
 • förebygger social utslagning
 • planerar, följer upp och styr tidigt stöd
 • bereder och verkställer lagstiftning inom verksamhetsområdet
 • sörjer för beredskapsplanering och förbereder sig på undantagssituationer
 • ansvarar för uppgifter med anknytning till EU och internationellt samarbete

Resultatstyrning

Avdelningen ansvarar för följande inrättningars resultatstyrning: 

Grupper och personal vid avdelningen

Chef för avdelningen för främjande av välfärd och hälsa är avdelningschef Veli-Mikko Niemi.

Avdelningens grupper och ansvarsområden:

Avdelningens ledning (HTO JOHTO)

 • leder avdelningen                 

Avdelningschef Veli-Mikko Niemi

Gruppen för förebyggande av skador (HAITE)

 • planerar och styr lagstiftning med anknytning till alkohol-, tobaks- och narkotikapolitik och droger
 • förebygger skadeverkningar av alkohol och narkotika och tobaksprodukter
 • minskar olyckor hemma och på fritiden
 • förebygger och undersöker problem som orsakas av penningspel
 • förebygger våld i parrelationer och inom familjen
 • styr medling av brotts- och tvistefrågor
 • förebygger människohandel och kommersiellt sexuellt utnyttjande        

Direktör Kari Paaso

 Gruppen för främjande av delaktighet (OSE)

 • utvecklar socialarbete och social rehabilitering
 • stöder delaktighet och förebygger social utslagning
 • ansvarar för främjandet av välbefinnande och hälsa hos personer med funktionsnedsättning, invandrare och övriga specialgrupper
 • sörjer för utveckling av bostadsbidraget och utkomststödet samt annat socialt minimiskydd
 • utvecklar tjänsterna för bostadslösa och socialt utslagna grupper samt annan förebyggande socialpolitik och beaktande av sociala aspekter i samhällspolitiken

Direktör Kari Ilmonen

Gruppen för koordination och utveckling (KOKE)

 • koordinerar planeringen av avdelningens verksamhet och ekonomi, samt de förberedande, verkställande och uppföljningsuppgifter som anknyter till ekonomiförvaltningen, koordinerar lagberedning och avdelningens EU-frågor och internationella uppgifter
 • assisterar avdelningschefen i allmänna förvaltningsärenden och personalärenden samt i koordingering och utveckling av avdelningen
 • ansvarar för beredandet av det nationella utvecklingsprogrammet av social och hälsovård och det administrativa verkställandet av programmet

Direktör Merja Mustonen

Gruppen för hälsofrämjande (TERE)

 • behandlar samhällspolitik som påverkar hälsa och hälsofrämjande
 • ansvarar för förebyggande hälsotjänster, till exempel rådgivningsarbete, skolhälsovård och studerandehälsovård
 • utvecklar företagshälsovård
 • ansvarar för bekämpning av smittsamma sjukdomar och förebyggande av folksjukdomar
 • främjar hälsosam näring, motion, sexualhälsa och uppföljning av befolkningens hälsa

Direktör Taru Koivisto

Gruppen för miljö- och hälsoskydd (YTE)

 • planerar och styr riksomfattande hälsoskydd
 • styr kvalitetsövervakning av ekonomi- och badvattnen ur hälsosynpunkt
 • främjar boendehälsa och byggnadssäkerhet särskilt i social- och hälsovårdsinrättningar
 • hanterar ärenden som hänför sig till frågor om miljö- och hälsoskydd avseende avfallshantering
 • ansvarar för frågor om miljömedicin och miljöhygien, kemikalieövervakning, bio, gen- och nanoteknologi och strålningsövervakning   

Direktör Jari Keinänen