Riitta Burrell:
Arbetet för att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning fortsätter

10.9.2019 11.11
Kolumn

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (funktionsrättskonvention-en) har varit i kraft i Finland i drygt tre år. Konventionen ger delegationen för personer med funkt-ionsnedsättning (Vane) ett starkt mandat och en skyldighet att främja att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning tillgodoses i hela samhället.

Till de uppgifter som föreskrivs för Vane genom förordning hör att utarbeta ett nationellt handlingsprogram. Där ska anges de viktigaste nationella målen för att främja genomförandet av konventionen, de metoder som ska användas för att nå målen samt hur genomförandet av handlingsprogrammet ska följas upp. Det handlingsprogram som utarbetades för den första verksamhetspe-rioden 2018–2019 hade rubriken ”Rätt till delaktighet och likabehandling”.

En viktig del av Vanes verksamhet är att sprida kunskap om funktionsrättskonventionen och de skyldigheter som den innehåller. Att man lyckats i detta arbete framgick av den nyligen publicerade uppföljningsrapporten om det första handlingsprogrammet. Enligt rapporten beaktas skyldigheterna enligt funktionsrättskonventionen allt bättre vid beslutsfattande. Även medvetenheten om betydelsen av delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och över huvud taget om de skyldigheter som ingår i funktionsrättskonvention har ökat. 

Snart inleds beredningen av ett nytt handlingsprogram

I slutet av augusti tillsatte statsrådet en ny delegation för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Delegationens arbete inleds i höst, då man börjar utarbeta ett nytt handlingsprogram för 2020–2023. I beredningsarbetet är det återigen viktigt att bedöma hur rättigheterna enligt funktionsrättskonventionen tillgodoses i vardagen för personer med funktionsnedsättning. Insatser bör riktas i synnerhet till de områden där det upplevs mest problem med tillgodoseendet av rättigheterna.

Personer med funktionsnedsättning och organisationer som representerar dem är redan från början med och beslutar om vilka prioriteringar och åtgärder det nya handlingsprogrammet ska innehålla. Samtidigt följer Vane också noggrant upp genomförandet av de långsiktiga åtgärder som det beslutades om under den första perioden. Dessutom fokuserar delegationen på konkreta och praktiska åtgärder som funktionshindersorganisationerna har framfört önskemål om. På listan står bland an-nat utmaningar i fråga om sysselsättning, problem med taxitransporter och faktiska möjlighet att använda sitt eget språk.

Vanes verksamhetsfält är brett och dess utmaningar stora. Lyckligtvis är delegationen inte ensam i sitt arbete. Ett starkt och ständigt växande nätverk av människor, organisationer och myndigheter jobbar för att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. I täten går personer som själva har en funktionsnedsättning och de organisationer som representerar dem. Samtidigt är det bra att komma ihåg att den finländska välfärdsstaten baserar sig på gemensamt ansvar och rättvisa. Att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses i vårt land är något som angår oss alla.

Den nytillsatta delegationen gratulerar och tackar den första delegationen för dess banbrytande arbete för att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning!

Riitta Burrell

Konsultativ tjänsteman, ordförande för Vane, social- och hälsovårdsministeriet