SHM ger kommunerna anvisningar om materialanskaffningar inför en eventuell pandemi

28.11.2013 10.27
Nyhet N5-63483

Under en influensapandemi behövs det tillräckligt med arbetsför och motiverad personal inom social- och hälsovården som tar hand om dem som insjuknat. Arbetsgivarens uppgift är att skydda dessa arbetstagare som löper risk att smittas i sitt arbete. Arbetsgruppen som lyder under delegationen för smittsamma sjukdomar har nu utarbetat en rekommendation där man bedömer behovet av att skydda personalen inom social- och hälsovården samt kommunernas materialanskaffningar inför en eventuell pandemi.

Arbetsgruppen rekommenderar att personalen i första hand ska skyddas genom vaccination. Dessutom ska personalen erbjudas ändamålsenlig personlig skyddsutrustning. Enligt rekommendationen ska alla som vårdar patienter i intensivvård erbjudas andningsskydd av klass FFP3.

De som utför annat vårdarbete kan i regel använda kirurgiska mun- och nässkydd. Nödvändiga antivirala läkemedel bör reserveras även för behandling av personalens influensainfektioner.

Eftersom antalet intensivvårdplatser är begränsat i Finland, utreder arbetsgruppen vid behov hur kapaciteten skulle kunna ökas under en pandemi. Enligt arbetsgruppen är det också viktigt att all obligatorisk upplagring av antimikrobiella läkemedel hålls på en lagenlig nivå.

Hotet om en influensapandemi är bestående. Därför måste vi förbereda oss inför en sådan genom att utveckla strukturerna inom social- och hälsovården, de sektorövergripande tillvägagångssätten samt säkerhetsupplagringen. Flera sjukvårdsdistrikt och regionförvaltningsverk har bett social- och hälsovårdsministeriet att göra en enhetlig nationell uppskattning av vilka materiella anskaffningar regionerna bör göra inför en eventuell influensapandemi.

Representerade i arbetsgruppen var, utöver SHM, regionförvaltningsverken, ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar inom sjukvårdsdistrikten, Finlands kommunförbund, Försvarsmakten, Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) samt Försörjningsberedskapscentralen.

Ytterligare information

överläkare Anni Virolainen-Julkunen, tfn 02951 63324