Nåendet av Finlands mål vid beredningen av direktivet krävde ihärdigt arbete

6.5.2013 6.59
Nyhet N5-62401

Det så gott som färdiga direktivet om arbetarskydd som behandlar elektromagnetiska fält visar att storleken inte avgör ens på EU-nivå. "Finland fick igenom alla sina förhandlingsmål", säger den ansvariga tjänstemannen för direktivet, överinspektör Reetta Orsila från lagstiftningsenheten vid arbetarskyddsavdelningen.

Kommissionen lade fram ett nytt förslag till direktiv om elektromagnetiska fält år 2011 då gränsvärdena i det tidigare direktivet skulle orimligt ha begränsat medicinsk magnetresonansavbildning (MRI). Om direktivförslaget torde man nå enighet under Irlands period.

Sakkunskap och samförstånd

Finlands huvudmål i förhandlingarna var undantag som gällde användning av MRI och försvarsmakten - som tillåter kortvariga  överskridanden av gränsvärdena - samt att värdena ska basera sig på ICNIRP:s (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) rekommendationer. "ICNIRP är en oberoende vetenskaplig organisation, och genom den får vi den bästa vetenskapliga informationen om elektromagnetiska fält."

"Vi fick igenom allt", glädjer sig Orsila över nåendet av målen. Till framgången bidrag nationell enighet, vars förtjänst det var att olika parter stödde de förhandlingsståndpunkter som valts. En annan viktig förutsättning var vårt spetskunnande. Forskningsprofessor vid Strålsäkerhetscentralen och medlem i ICNIRP Kari Jokela deltog intensivt i beredningarna, och även i övrigt utnyttjades i stor omfattning sakkunniga i arbetet bland annat från social- och hälsovårdsministeriets sektion EU 26 och från det för ändamålet inrättade breda stödnätverket.

Ett säreget drag i förberedelserna var ju det inofficiella stödnätverket som fungerade via e-post och som Orsila grundade direkt i början av processen på överdirektör Leo Suomaas initiativ. "I Bryssel hölls 21 direktivmöten och det krävdes oerhört mycket arbete att förbereda sig inför dessa. Mycket sakkunnighjälp för detta erhölls från nätverksmedlemmarna. Eftersom det är viktigt med dubbelriktning i nätverksarbetet höll jag dem à jour med hur situationen utvecklades."

Med hjälp av sakkunskap kunde förhandlingarna styras enligt Finlands mål, även om ett par stora medlemsländer hade velat gå i annan riktning. Till Finlands delegations kärngrupp ingick vid sidan av Orsila och Jokela attaché Pasi Korhonen från EU-representationen och hans föregångare Eeva Kolehmainen, och de verkade aktivt i rådets arbetsgrupper, i anföranden som hölls i olika forum och möten med parlamentet, kommissionen och företrädare för olika länder. Jokela var också rådgivare till länderna under Irlands, Cyperns och Danmarks ordförandeskapsperiod.

Våga göra bruk av ditt eget förstånd

Orsila anser att förhandlingstaktiken bidragit till att målen nåtts. Väsentligt i detta var det förtroende som ledningen och cheferna visat. "Finlands förhandlingsmandat utarbetades så pass skickligt att det var lätt att agera inom ramen för det. Överdirektör Suomaa och direktör Pertti Siiki stödde vid behov, men jag fick sköta förhandlingarna självständigt på det sätt som jag ansåg vara bäst."

Andra förhandlare råder Orsila genom att citera överdirektör Suomaas anvisning enligt vilken man kommer långt med ett passionerat arbetssätt. Som sitt eget motto använder han Horatius ord 'sapere aude' - våga veta, ha mod att göra bruk av ditt eget förstånd.

Förhandlingsruljansen är inte något 8.00-16.15-jobb."Processen kräver hårt arbete, engagemang och uthållighet. Tidtabellerna är ibland riktigt stressiga, men man får inte ge upp i förtid. Saker fortskrider endast med ett ihärdigt grepp, genom att man arbetar med samtliga krafter."

Att lyckas kräver också rätt timing. "Påverkansarbetet ska inledas direkt i början av förberedelserna. Man får inte bli varse författningarnas nationella konsekvenser alltför sent."

Orsila, som är diplomingenjör och magister i hälsovetenskaper, är tydligt inspirerad av sitt arbete. Hon är också uppriktigt glad över den positiva feedback, som har kommit från bland annat medlemmarna i beredningsnätverket och från arbets- och socialministern för Cypern, som föregick Irland som EU:s ordförandeland. "Visst värmer erkännandet för ytterst välgjort arbete den som berett på både nationell och EU-nivå."

Paula Mannonen