Implementeringen av patientdirektivet framskrider – remisstiden går ut i juli

3.6.2013 6.46
Nyhet N5-62584

Social- och hälsovårdsministeriet har begärt utlåtanden om förslaget till en lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, som syftar till att implementera EU:s patientdirektiv i Finland. Implementeringen förutsätter också ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och sjukförsäkringslagen. Remisstiden går ut 31.7.2013.

Utgångspunkten för patientdirektivet är att en patient fritt får söka hälso- och sjukvårdstjänster i en annan EU-stat. En person kan också plötsligt insjukna utomlands. Finländska patienter ersätts i framtiden för kostnaderna för hälso- och sjukvård i en EU- eller EES-stat eller Schweiz enligt samma principer som i Finland. Dock ersätts endast kostnader för sådan vård i utlandet som också skulle ersättas i Finland.

I lagutkastet som sänts ut på remiss föreslås en ersättningsmodell enligt vilken vård i utlandet i regel likställs med privat hälso- och sjukvård i Finland. Om en patient reser utomlands för att söka vård där betalas till patienten för kostnaderna så kallad FPA-ersättning på samma sätt som för anlitande av privat hälso- och sjukvård i Finland. Om en person dock plötsligt insjuknar utomlands och behöver brådskande vård där, behöver patienten oftast endast betala den del av kostnaderna som motsvarar klientavgiften för offentlig hälso- och sjukvård.

Vid tillämpning av patientdirektivet ska en patient alltid först betala själv de faktiska kostnaderna för vården och i efterhand söka om ersättning hos Folkpensionsanstalten. Resekostnaderna ska ersättas på motsvarande sätt som i Finland, dvs. endast till den närmaste vårdplatsen.

Man föreslår att till hälso- och sjukvårdslagen ska fogas bestämmelser som gäller serviceurvalet inom hälso- och sjukvården i Finland. Serviceurvalet ska fastställas för att man ska veta för vilken typ av vård som getts utomlands patienten är berättigad till ersättning för kostnaderna. Serviceurvalet ska vara bindande och inbegripa tjänsterna inom både den offentliga och privata hälso- och sjukvården samt sjukvårdsersättningar från sjukförsäkringen (s.k. FPA-ersättning). I framtiden ska serviceurvalet fastställas av ett nytt organ.

Styrgruppen för hälso- och sjukvård över gränserna med undergrupper, som social- och hälsovårdsministeriet tillsatt, har sedan maj 2011 berett implementering av patientdirektivet. Efter att remisstiden gått ut lämnas den slutliga regeringspropositionen till riksdagen senast i september, och avsikten är att lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare uppgifter

Noora Heinonen, överinspektör, tfn 0295 163 574, [email protected]
Pasi Mustonen, konsultativ tjänsteman, tfn  02951 63358, [email protected]