Personlig budget förbättrar klienternas delaktighet – lägesrapport om försök har publicerats

Social- och hälsovårdsministeriet 28.6.2019 15.13
Pressmeddelande

Försök med användning av en personlig budget har pågått på olika håll i Finland sedan våren 2018. I en färsk rapport beskrivs hurdana observationer som har gjorts under försöken.

Typiska klienter som använder den personliga budgeten i försöken är klienter inom äldreomsorgen och funktionshinderservicen som har ett långvarigt behov av flera olika tjänster.

Med hjälp av den personliga budgeten kan klienten välja tjänster som utförs av till exempel privata hemvårdsföretag. Budgeten lämpar sig väl även för vårdare och vårdtagare vid närståendevård.

Klienterna har blivit nöjdare

Största delen av klienterna är nöjda med den personliga budgeten, och de har blivit ännu nöjdare i takt med att försöken framskridit. Vid den enkät som genomfördes under våren 2019 svarade 93 procent att de var nöjda, medan motsvarande andel i den enkät som genomfördes i höstas var 66 procent.

Klienterna anser i regel att den personliga budgeten är ett flexibelt och klientvänligt verksamhetssätt. De upplever att de har bättre möjligheter än tidigare att inverka på planeringen av och innehållet i tjänsterna.

Tät dialog med klienten skapar delaktighet

I försöken har personalen kunnat använda mer tid än vanligt till arbetet med klienterna. Eftersom personalen har träffat klienten oftare än tidigare, har den känt till klientens situation och servicebehov bättre.

Genom en tät dialog mellan personalen och klienten kan man säkerställa att klientens behov blir hörda och situationen som helhet uppfattas. Klienten är starkt involverad i planeringen av den egna servicehelheten, det vill säga innehållet i den personliga budgeten.

Informationen till klienterna har blivit bättre

Enligt enkäterna har informationen till klienterna förbättrats klart under försökens gång. Enligt en färsk utvärdering upplevde över 90 procent av klienterna att de har fått tillräckligt med information om hur man använder den personliga budgeten och hurdana tjänster som kan skaffas med den.

”Personalen i försöksområdena har utfört ett gott arbete tillsammans med klienterna och tjänsteproducenterna, så att den nya verksamhetsmodellen har kunnat införas. Redan under den korta tid som försöket pågått har den personliga budgeten blivit ett betydande sätt att öka klientorienteringen och klienternas delaktighet”, summerar projektchefen Vuokko Lehtimäki vid social- och hälsovårdsministeriet.

Tjänsteproducenternas kännedom om den personliga budgeten som verksamhetsmodell och de processer som ingår i den har också ökat under försökets gång. Producenternas förslag till förbättringar gäller informationssystemen och anvisningarna om verksamhetsmodellen.

Bilagor:

Ytterligare information:

Vuokko Lehtimäki, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 256, [email protected]

Eveliina Pöyhönen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 303, [email protected]

Försök med personlig budget

  • Försöken med personlig budget inleddes under våren 2018 inom ramen för försöket med servicesedlar.
  • I försöket beräknas beloppet av den personliga budgeten utifrån de tjänster som klienten behöver. Budgeten består av servicesedlar, som klienten använder för att skaffa tjänster hos privata tjänsteproducenter.
  • Försöksområdena är Södra Karelen, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Norra Karelen, Vasa och Övre Savolax.
  • Nästan 200 klienter deltar i försöken.
  • Social- och hälsovårdsministeriet finansiering av försöken upphör i oktober 2019. Efter det kan kommunerna och samkommunerna i försöksområdena överväga om de vill att den personliga budgeten ska vara en verksamhetsmodell som ingår i deras normala verksamhet.