En förstudie ger rekommendationer för informationshantering inom läkemedelsbehandling – Ett smidigt informationsutbyte skulle säkerställa högklassig läkemedelsbehandling för kunden

Social- och hälsovårdsministeriet 1.8.2019 10.25
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat den första nationella utredning som beskriver den funktionella helheten av läkemedelspreparat, läkemedelsförsörjning och läkemedelsbehandling.

Enligt Förstudie om övergripande arkitektur för informationshantering inom läkemedelsbehandling är de mest centrala utmaningarna inom ämnesområdet tillgång till information och dess användbarhet, brister i informationssystemtjänster och digitala verktyg samt faktorer som hänför sig till ett otillräckligt informationsunderlag. Dessa utmaningar orsakar problem för både läkemedelsanvändare och yrkesutbildade personer som arbetar med läkemedelsbehandling.

I förstudien fokuseras det ur informationshanteringens synvinkel på bildandet av information om ett läkemedelspreparat och användningen av den informationen i administrativa processer och läkemedelsbehandlingens processer och den styrning och tillsyn som anknyter till dessa. Det fokuseras också på bildandet och användningen av information om läkemedelsbehandlingen i läkemedelsbehandlingens processer och den styrning, utveckling, forskning och utvärdering som gäller dessa.

De primära synvinklarna på informationshantering i beskrivningen är: 1) bildandet av information om ett läkemedelspreparat och användningen av den informationen i administrativa processer och läkemedelsbehandlingens olika processer, såsom styrnings- och  tillsynsuppgifter, och 2) bildandet av information om läkemedelsbehandling och användningen av den informationen i de processfaser som ingår i läkemedelsbehandlingen samt styrning, utveckling, forskning och utvärdering av verksamheten.

I förstudien identifieras utvecklingsbehoven, de långsiktiga målen och ges åtgärdsförslag för fortsättningsarbetet. Med det nu uppgjorda arbetet och de åtgärder som ska fortsättas utifrån arbetet strävar man efter att säkerställa bättre verksamhetsförutsättningar för genomförandet av läkemedelsbehandling. Ett bättre kunskapsunderlag än i dag bidrar till exempel till läkemedelsbehandlingens effektivitet, säkerhet, kvalitet, jämlikhet och ekonomi inom sitt område med tanke på uppföljning och uppstyrning av kostnaderna.

Ur kundens synvinkel är ett smidigt informationsutbyte när det gäller läkemedelsbehandlingsprocessen av högsta värde för att målen med läkemedelsbehandlingen ska uppnås. Bättre möjligheter än i dagsläget för läkemedelsanvändaren att utnyttja och producera information förbättrar förutsättningarna för hens engagemang i sin vård samt skapar många fördelar för att förbättra läkemedelspreparatets effekt och säkerhet.

I nästa fas bör det säkerställas att de åtgärder som behövs för att uppnå utvecklingsmålen framskrider ändamålsenligt. De första åtgärderna är ibruktagandet av en förteckning över den nationella samlade medicineringen och en utredning om ett centraliserat datalager om läkemedelsinformation för att garantera bättre tillgång till grundläggande information om ett läkemedelspreparat.

Det centrala är att säkerställa genomförandet av lagstiftningsändringarna som möjliggör bland annat utveckling av digitala verksamhetsmodeller för läkemedelsbehandling, tjänster och verktyg för läkemedelsanvändare och yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Ytterligare information

Heidi Tahvanainen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 540, [email protected]

Riikka Vuokko, specialsakkunnig, tfn 0295 163 600, [email protected]

Sari Palojoki, specialsakkunnig, tfn 0295 163 456, [email protected]