Arbetslivsprogram för främjande av arbetsförmåga och arbetslust

Social- och hälsovårdsministeriet 30.9.2003 9.00
Pressmeddelande 265/2003

Arbetslivsprogrammet för större dragningskraft i arbetslivet offentliggjordes tisdagen den 30 september 2003 på Nationalteatern i Helsingfors. Avsikten med Arbetslivsprogrammet för större dragningskraft i arbetslivet (Veto-ohjelma) är att befrämja arbetslivets dragningskraft och den yrkesaktiva befolkningens arbets- och funktionsförmåga.

Social- och hälsovårdsministeriet samordnar programmet. Dessutom deltar arbetsmarknadsorganisationer, företagarorganisationer, undervisningsministeriet, arbetsministeriet, handels- och industriministeriet samt Institutet för arbetshygien i genomförande av programmet.

Det finska arbetslivet i ett brytningsskede

Programmet för större dragningskraft i arbetslivet kommer att särskilt ta fasta på frågor om trivsel i arbetet och om att orka arbeta. Programmet riktar sig till alla åldersgrupper, speciellt till äldre anställda men också till unga på arbetsmarknaden. Avsikten med programmet är att få unga att inträda i arbetslivet tidigare än hittills, men man vill också sporra äldre att arbeta till högre ålder och att skjuta upp pensioneringen med två till tre år. Om de anställdas säkerhet, hälsa och välbefinnandesköts på ett bättre sätt är möjligheterna större till arbetsglädje genom hela arbetskarriären.

Programmet består av fem delar med följande teman:

1. God arbetslivskvalitet och säkerhetskultur. Uppmärksamhet bl.a. på att hindra olycksfall i arbetet samt på att förmedla kunskap om goda arbetsrutiner inom företagshälsovården och arbetarskyddet.

2. Effektiv företagshälsovård och rehabilitering. Målet är att bl.a. skapa en modell för tidigt ingripande vid risk för arbetsoförmåga och för att uppmuntra de anställda att på egen hand utöva rehabiliterande verksamhet.

3. Mångsidighet och jämställdhet i arbetslivet. Större uppmärksamhet på jämställdhetsperspektivet och på att sammanjämka familjeliv och arbete.

4. Utkomstskydd som sporrar till längre arbetskarriär. En konkret utvärdering av arbetspensionssystemet.

5. Information som lyfter fram arbetslivsfrågor för diskussion och ändrar attityder

Arbete under olika teman innebär att utvecklings- och forskningsprojekt och skolning inleds. Det nya programmet fortsätter med utvecklingsarbetet som inleddes i samband med bl.a. Det nationella åldersprogrammet och med forsknings- och åtgärdsprogrammets Orka i arbetet. Arbetslivsprogrammet för större dragningskraft i arbetslivet pågår till slutet av år 2007. Genom en uppföljning av hur väl programmet fallit ut under de första årena kommer man att bedöma om utvecklingen har gått åt rätt håll. Programmets slutliga resultat och verkningar kommer att utvärderas i slutet av år 2010.

Bakgrund

Det finska arbetslivet står inför många utmaningar med en åldrande befolkningen och en åldrande arbetskraft, vilket orsakar samhällsförändringar. Ändringarna i åldersstrukturen beror på längre livslängd och på låga födelsetal. Trots att befolkningen och arbetskraften blir allt äldre både i Europa ochglobalt sett, är situationen i Finland en annan. Eftersom åldersstrukturen på grund av de s.k. stora årsklasserna förändras snabbare hos oss än i andra EU-länder. Därför kommer andelen äldre personer att utgöra en tredjedel av arbetskraften redan om två eller tre år. Finland hör till de första som måste ta emot den här utmaning och som måste lösa dessa frågor eftersom inga färdiga modeller finns att ta till.

Även ur hälsofrämjande synvinkel och folkhälsoperspektiv är arbetsplatserna viktiga eftersom cirka 1,8 miljoner av den yrkesaktiva befolkningen nås via företagshälsovården. Företagshälsovården strävar efter att skapa så bra förutsättningar för hälsa och välbefinnande i arbetet som möjligt. Hälsomässiga målsättningar är bl.a. längre livslängd, bättre livskvalitet, krafter att orka arbeta samt mindre skillnader beträffande hälsan mellan olika befolkningsgrupper.

Vid öppnandet av Arbetslivsprogrammet för större dragningskraft i arbetslivet, (Veto-ohjelma), talade social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre och omsorgsminister Liisa Hyssälä. I panelen diskuterade sakkunniga aktuella arbetslivsfrågor. I debatten deltog direktör Seppo Riski från arbetstagarorganisationen, ordförande Lauri Ihalainen från FFC, ordförande Jaana Laitinen-Pesola från Tehy, professor Kirsti Lonka, direktör Kaija Aarikka från Aarikka Oy och chefsredaktör Heleena Savela från tidningen Helsingin Sanomat.

Ytterligare information:Projektchef Ismo Suksi, SHM, tfn 09-160 73134

Projektinformatör Krista Kukkanen, SHM, tfn 09- 160 74 787

Verksamhetsgruppernas ordföranden:

1, direktör Erkki Yrjänheikki, SHM, tfn 03-260 8479

2, medicinalrådet Matti A. Lamberg, SHM, tfn 09-160 74342

3, biträdande avdelningschef Rolf Myhrman, SHM, tfn 09-160 73831

4, biträdande avdelningschef Matti Toiviainen, SHM, tfn 09- 160 74191

Webbadress: http://www.stm.fi/veto-ohjelma (på finska)