Statsrådet tryggar framtiden inom den sociala området

Social- och hälsovårdsministeriet 2.10.2003 10.47
Pressmeddelande 271/2003

De största framtida utmaningarna inom det sociala området är att förebygga utslagning, upprätthålla arbets- och funktionsförmågan, trygga socialservicen för äldre personer samt förbättra barnens och familjernas välbefinnande. Statsrådet svarar på dessa utmaningar genom att anta ett principbeslut om tryggande av framtiden inom det sociala området. I principbeslutet bestäms utgångspunkten och riktlinjer för åtgärder inom det sociala området. Utvecklingsprojektet pågår från år 2003 till år 2007. Samtidigt som principbeslutet tryggar en stabil utveckling inom det sociala området stöder det också principbeslutet om hälso- och sjukvården, det s.k. hälsoprojektet.

Principbeslutets mål är att

- trygga tillgången till socialservice och servicens kvalitet

- säkerställa friktionsfri service i rätt tid

- trygga personaltillgången och personalens kompetens

- producera socialservice på ett ekonomiskt och ändamålsenligt sett

- säkerställa servicen genom bedömning av servicebehovet

Tillgången till socialservice förbättras genom att det införs bestämmelser som skapar större klarhet om den tid inom vilken kundens servicebehov bedöms. Social- och hälsovårdsministeriet bereder lagändringar somberör service för äldre samt det kommunala socialarbetet. Åtgärderna vidtas stegvis, med början år 2005. Utgående från erfarenheterna av socialservice för äldre och av socialarbetet utreder ministeriet sedan hur motsvarande grunder kan utsträckas till att också gälla annan service. För att säkra socialservicens kvalitet följer regeringen upp effekterna av de kvalitetsrekommendationer som utarbetats och vidtar vid behov lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att trygga socialservicens kvalitet.

Mera samarbete inom socialservicen

Servicestrukturen bör basera sig på lösningar som är flexibla från regional synpunkt. Socialservice skall kunna ordnas genom ett nära samarbete med andra kommuner och statliga aktörer. Samarbetet mellan kommunerna samt den privata sektorn och den tredje sektorn utvecklas. Nya arbetssätt införs inom det sociala området. Den förskolepedagogiska verksamheten görs mångsidigare, så att familjerna kan välja den service som bäst passar deras behov. Den verksamhet genom vilken familjer i samma situation stöder varandra byggs ut och familjeservicecentralverksamhet skapas utgående från familjernas behov. Inom barnskyddet stärks det regionala samarbetet och samarbetet på landskapsnivå i syfte att skapa regionalt samordnade servicehelheter. Servicen för handikappade produceras regionalt. Kommunerna grundar regionalt fungerande servicekedjor så att service för äldre fungerar friktionsfritt.

Personalens kompetens säkerställs

Målet för principbeslutet är att säkerställa personaltillgången och personalens yrkeskompetens. Fortbildningen för personalen inom det sociala området görs lagstadgad och genomförs stegvis. Arbetsfördelningen mellan de olika personalgrupperna på det sociala området inom kommunen preciseras.

Ett långsiktigt program påbörjas - Välfärd 2015

Utöver de mest brådskande utvecklingsbehoven under den närmaste tiden skall även det sociala området utvecklas på lång sikt. Målet är att förutse vilka ökade krav den förändrade verksamhetsmiljön kan medföra, så att sociala problem både kan förhindras och lösas. I detta syfte startas programmet Välfärd 2015 som på bred bas söker särskilt medel att mera än förr ingripa i ett tidigare skede och förebygga problem samt att förbättra människors välfärd samt sociala trygghet och utkomst. Dessutom försöker man finna nya modeller samt granska vilken ställning och roll de olika aktörerna inom det sociala området har när det gäller att ordna socialservice.

Tryggande av finansiering och resurser

Utvecklingsprogrammet inom det social området genomförs inom ramen för statens ekonomi och budget. Enligt beslut om budgetramarna ökas statsandelarna till kommunernas social- och hälsovård åren 2004 - 2007 stegvis så att ökningen år 2007 uppgår till 398,5 miljoner euro jämfört med nivån år 2003. Av ökningen anvisas 100,5 miljoner euro för målsättningen inom Det nationella utvecklingsprojektet för det sociala området.

För kommunernas projekt inom social- och hälsovården anvisas statsbidrag. År 2004 anvisas det för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården 12,3 miljoner euro. Medlen används främst för projekt som stöder Det nationella utvecklingsprojektet för det sociala området.

För genomförandet av det nationella utvecklingsprojektet för det sociala området reserveras årligen ett anslag på 1,5 miljoner euro under åren 2004 - 2007. Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter en ledningsgrupp för verkställigheten och koordineringen av projektet. Det nationella utvecklingsprojektet för det sociala området genomförs i nära samarbete med projektet för tryggande av hälso- och sjukvården i framtiden.

Principbeslutet finns på webbadressen www.stm.fi Klicka på svenska och därefter på publikationer.

Ytterligare information: Överdirektör Aino-Inkeri Hansson tfn 09 160 773760, biträdande avdelningschef Reijo Väärälä tfn 09 160 73773, projektchef Pirjo Sarvimäki tfn 09 160 74147 och överinspektör Saila Nummikoski t