Statsbidrag för projekt inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet 10.3.2003 9.17
Pressmeddelande 84/2003

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat statsbidrag för åtta riksomfattande utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården. Ministeriet mottog totalt 13 ansökningar, samt en ansökning angående anslaget för år 2004. Det totala ansökningsbeloppet för år 2003 uppgick till ett statsbidrag om inalles 2 661 959 euro medan 2 miljoner euro finns till förfogande. Bidragsansökningarna inlämnades hos länsstyrelserna, som först behandlade ansökningarna och skickade dem därefter jämte utlåtande till ministeriet.I beslutsprocessen om de riksomfattande utvecklingsprojekten har social- och hälsovårdsministeriet särskilt beaktat projektens omfattning, nyttighet, beröring med det kommunala servicesystemet samt strävat efter regional och sektoriell jämlikhet.

Följande projekt får år 2003 statsbidrag:

Tavastehus stad för Utvecklande av socialombudsmannens verksamhet, 114 000 euro.Helsingfors stad för Obehindrade utomhus utrymmen och ADB-propgram, 217 000 euro.Vanda stad för Jämförelse mellan centrala socialtjänsterna och utgifter i de sex största kommunerna 2003 – 2005, 519 950 euro.Honkalampi samkommun för Utvecklingsnätverket inom handikappverksamheten i Östra Finland, 50 073 euro.Vaalijala samkommun för Kvaliteten på boendeservicen för handikappade i Savolax, 25 000 euro.Kajana stad för Stöd utvecklingen under barndomen; Kajanalands modell, 595 850 euro.Brahestads samkommun inom hälso- och sjukvården för Ett regionalt centrum för omfattande och mångprofessionellt hjälp och rådgivning inom geriatrin, GELLMAN, 453 668,50 euro.Kolpene samkommuns servicecentral för Försök med verksamhetsmodellen för att kommunikationscentrum i Lapplands län, 96 793 euro.