Ny lag reglerar behörigheten för företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning

Social- och hälsovårdsministeriet 23.3.2017 13.40 | Publicerad på svenska 23.3.2017 kl. 14.27
Pressmeddelande 44/2017

Om behörighet som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning föreskrivs genom en ny lag från och med den 1 juni 2017. Förutom att läkaren är förtrogen med företagshälsovård ska han eller hon genomgå strålskyddsutbildning, genom vilken man garanterar tillräckliga kunskaper om strålningens effekter på hälsan och riskerna med strålning i arbetsuppgifter där exponering för strålning ingår. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagändringarna i fråga den 24 mars.

I fortsättningen kan endast en läkare som genomgått det nya godkännandeförfarandet vara verksam som företagsläkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A antingen inom den privata eller inom den offentliga sektorn. Med en strålningsarbetare i kategori A avses en arbetstagare som i sina arbetsuppgifter kan exponeras för strålning i sådan grad att exponeringen ska övervakas individuellt.

Avsikten är att Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) ska i fortsättningen vara den myndighet som beviljar rätt att vara verksam som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning. Social- och hälsovårdsministeriet uppskattar att 30 - 40 läkare kommer i fortsättningen att årligen ansöka om sådan behörighet hos Valvira. Största delen av företagsläkarna kommer inte i kontakt med arbetstagare som exponeras för strålning. Därför behöver alla företagsläkare inte genomgå strålskyddsutbildning enligt den nya lagen.

Hittills har Strålsäkerhetscentralen (STUK) på ansökan av läkaren konstaterat behörigheten för läkare som ansvarar för hälsokontroller. Valvira ska börja tillhandahålla en förteckning över sådana företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning som finns införda i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki) på sin webbplats. I Strålsäkerhetscentralens register finns för närvarande ca 460 läkare vars behörighet har konstaterats av Strålsäkerhetscentralen. Avsikten är att dessa läkares uppgifter överlämnas till Valvira för granskning. Efter granskningen för Valvira in de godkända läkarna i Terhikki om läkarna vill fortsätta som företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning i enlighet med den föreslagna lagen. Valvira ska kontakta alla läkare som för närvarande har behörighet och ge anvisningar om hur läkaren gör en egen anmälan till Valvira om sin vilja att fortsätta som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning.

I fortsättningen kan universitet och Arbetshälsoinstitutet ge strålskyddsutbildning enligt den nya lagen. Ett utlåtande om strålskyddsutbildningen ska begäras av Strålsäkerhetscentralen. Avsikten med utlåtandeförfarandet är att se till att utbildningen uppfyller de krav som ställs på den. För närvarande är det endast Arbetshälsoinstitutet som ordnar sådan utbildning.

Genom den nya lagen genomförs till denna del EU:s nya strålsäkerhetsdirektiv. Samtidigt har bestämmelserna och myndighetsföreskrifterna om godkännande av läkare fastställts genom lag i enlighet med grundlagens krav.

Ytterligare information

Helena Korpinen, regeringssekreterare, tfn 029 5163317