SHM och Kommunförbundet informerar
Ny kvalitetsrekommendation uppmuntrar till ett friskt och funktionsdugligt åldrande

Social- och hälsovårdsministeriet 26.6.2017 15.10
Pressmeddelande 93/2017

Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund har utfärdat en ny kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen. Med den nya rekommendationen uppmuntrar man uppbyggnaden av ett ekonomiskt och socialt hållbart servicesystem samt tryggandet av en så funktionsduglig ålderdom som möjligt. Kvalitetsrekommendationen är i kraft till utgången av 2019.

Kvalitetsrekommendationen lyfter fram fem temaområden, och varje delområde innehåller särskilda rekommendationer. Temaområdena behandlar tryggande av en funktionsduglig ålderdom, klient- och servicehandling, personal, åldersvänlig servicestruktur och teknik.

Kvalitetsrekommendationen beaktar förändringarna i styrningen och omvärlden samt målen i regeringsprogrammet och planen för de offentliga finanserna. I enlighet med regeringens riktlinjer harmoniseras personaldimensioneringen så att offentliga och privata serviceproducenter omfattas av samma krav. Dessutom kommer personal som medverkar i vården och omsorgen av äldre att i fortsättningen inräknas i personaldimensioneringen på flexiblare grunder. Personalantalet och strukturen kan vara flexibla så att de motsvarar klienternas behov. Det måste dock finnas tillgång till kompetent personal i tillräckligt antal, vilket är en nödvändig förutsättning för att säkerställa en trygg och kvalitativ service för äldre. Personalstrukturen domineras även i framtiden av yrkesutbildade personer inom socialvården samt hälso- och sjukvården och övriga yrkesgrupper kompletterar deras arbete.

Ökad användning av nya tekniska lösningar ska ske inom alla verksamhetsområden. Automatik och robotik och ny slags teknik kan användas i delar av klienternas egenvård, stödet för närståendevårdare samt personalens arbetsuppgifter och administrativa och organisatoriska uppgifter. Utgångspunkten bör vara att man stöder och ökar äldres självbestämmanderätt och egen aktivitet, förbättrar tjänsterna samt utvecklar och förstärker personalens arbete.

Merparten av alla äldre klarar sig utan regelbundna social- och hälsotjänster. Många sjukdomar och begränsningar i funktionsförmågan blir dock vanligare med stigande ålder, och ett ökat antal personer i de äldsta åldersklasserna innebär oundvikligen att behovet av service ökar. Ökningen av servicebehovet kan hejdas med målmedvetna beredskapsåtgärder som har angetts i kvalitetsrekommendationen. Kvalitetsrekommendationen lyfter fram klient- och servicehandledningen som en verksamhetsmodell där äldre och anhöriga får rådgivning och stöd om egen aktivitet samt för ansökningar om stöd och tjänster.

En åldersvänlig servicestruktur kombinerar boende och service på nytt sätt. Målet är att öka den äldre befolkningens möjligheter att bo kvar hemma, förutse framtida boende- och servicebehov och trygga en hemtrevlig miljö för de som behöver vård och omsorg dygnet runt. Detta förutsätter att man satsar på att främja en frisk och funktionsduglig ålderdom samt att öka rehabiliteringen och göra den mer mångsidig.

Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet har utfärdat kvalitetsrekommendationer om utveckling av servicen för äldre åren 2001, 2008 och 2013. Denna nya rekommendation som utfärdas år 2017 ersätter de tidigare. I likhet med sina föregångare är rekommendationen främst avsedd som stöd för kommunernas och de framtida landskapens beslutsfattare och ledning i utvecklingen och utvärderingen av servicen. Kvalitetsrekommendationen stöder verkställandet av den s.k. äldreomsorgslagen. En ny form av styrning jämte äldreomsorgslagen och kvalitetsrekommendationen är regeringens spetsprojekt där hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras.

Ytterligare information

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 0295 163 549
Kirsi Varhila, avdelningschef, SHM, tfn 0295 163 338
Tarja Myllärinen, direktör, Kommunförbundet, tfn. 09 771 2602

Bilagor

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen 2017–2019 (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2017:6)

(http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80133)

På vår webbplats

Spetsprojektet Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras