Finansieringen av utbildningen av specialister inom företagshälsovår-den säkerställs

Social- och hälsovårdsministeriet 3.10.2019 14.16
Pressmeddelande 107/2019

Regeringen vill säkerställa finansieringen av utbildningen av specialister inom företagshälsovården.

Det föreslås att lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering ändras, så att bestämmelserna om finansieringen av utbildningen av specialister inom företagshälsovården träder i kraft och gäller tills vidare. Bestämmelserna har varit i kraft som temporära bestämmelser sedan 2005. De nuvarande temporära bestämmelserna upphör att gälla vid utgången av 2019.

Syftet med lagen är att trygga kontinuiteten i utbildningen av specialister i företagshälsovård samt att utbildningen är av tillräcklig omfattning och håller hög kvalitet. På samma sätt som i nuläget ska av statsmedel beviljas understöd för de kostnader som utbildningen av läkare som specialiserar sig inom företagshälsovården medför för Arbetshälsoinstitutet. Arbetshälsoinstitutet svarar för att betala ut ersättning för utbildningen av specialister inom företagshälsovården till de universitet och sådana av ett universitet godkända privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler som utbildar specialisterna. Dessutom kan Arbetshälsoinstitutet fortsättningsvis använda understödet för kostnader för den utbildning av specialister inom företagshälsovården som institutet ger.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Ytterligare information:

Mari Leinonen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 509