Riskerna med farliga ämnen i arbetet

Social- och hälsovårdsministeriet 26.9.2003 12.00
Pressmeddelande 263/2003

Farliga ämnen är temat för Europeiska arbetsmiljöveckans informationskampanj i år. Inom ramen för kampanjen arrangerar alla EU-länder en temavecka i oktober; i Finland äger veckan rum den 20 – 26 oktober. För veckan har Europeiska arbetsmiljöbyrån och social- och hälsovårdsministeriet sammanställt en informationspacke om kampanjens tema som är tillgänglig på Internet till stöd för arbetsplatserna och pressen. De svenska sidorna finns på http://osha.eu.int/ew2003/index_sv.htm och det finskspråkiga nationella materialet på adressen http://fi.osha.eu.int.I Finland öppnas arbetsmiljöveckan med ett seminarium för inbjudna gäster i Ständernas Hus måndagen den 20 oktober. I samband med seminariet anordnas också en presskonferens. Utöver seminariet anordnar bl.a. arbetarskyddsdistrikten regionala evenemang i samarbete med andra parter.

Var fjärde europé exponeras för farliga agenser

Kemikalier som används på arbetsplatserna har betydande hälsoeffekter. Undersökningarna har visat att var tredje astma i vuxenålder beror på exponering på arbetsplatsen; var tionde arbetstagare har fått eksem och fyra procent av alla kancersjukdomar ärarbetsrelaterade. Farliga ämnen förklarar en betydande del av de 350 miljoner arbetsdagar som förloras på grund av yrkessjukdomar i EU. De orsakar rätt stora kostnader: man beräknar att enbart hudsjukdomarna kostar 600 miljoner euro per år på EU-området och kostnaderna för arbetsrelaterad astma uppskattas vara ännu större.

Var fjärde av de 150 miljoner arbetstagarna på EU-området exponeras för farliga ämnen. Var femte, dvs. 32 miljoner arbetstagare, exponeras för kancerframkallande ämnen och lika många inandas ångor och gaser under minst en fjärdedel av sin arbetstid. Dessutom kommer 16 procent av arbetstagarna i kontakt med damm, bekämpningsmedel, krom VI (genom förmedling av våt cement) och dylika farliga ämnen i sitt arbete.

På marknaden finns det 100 000 olika kemikalier och andra farliga ämnen. Bara vart tredje av de mest använda 20 000 ämnena förutsätts ha genomgått toxikologiska tester. Dessutom tillämpar bara 12 procent av företagen bestämmelser om förebyggandet av risker. Inom EU utvecklar man en strategi för systematisk utvärdering av existerande kemikalier. I Finland förutsätter den nya arbetarskyddslagen systematisk riskbedömning och –hantering av kemikalier.

Goda praktiska lösningar belönas

Kampanjen omfattar också belöningen av goda praktiska arbetsmiljölösningar. Varje EU-land har sänt sina bästa säkerhetslösningar till Europeiska arbetsmiljöbyrån som delar ut prisen på informationskampanjens avslutningsmöte den 25 november i Bilbao, Spanien. Från Finland deltar två säkerhetslösningar.

Tävlingen anordnas för fjärde gången och den syftar till att sammanställa kunskap och information för europeiska arbetsplatser om lösningar för att eliminera och minska riskerna och samtidigt vill man påminna om vikten av goda säkerhetslösningar. Lösningarna publiceras på Europeiska arbetsmiljöbyråns Internet-sidor.

Europeiska arbetsmiljöbyrån är Europeiskaunionens ämbetsverk som svarar för informationen om säkerhet och hälsa i arbetet. Byrån ligger i Bilbao, Spanien. I Finland koordineras kampanjen och Europeiska arbetsmiljöveckan av social- och hälsovårdsministeriet.

Ytterligare uppgifter: Farliga ämnen: konsultativ tjänsteman Anna-Liisa Sundquist,

tel. 03-260 8443

Arbetsmiljöveckan: överinspektör Hannu Stålhammar,

tel. 09-1607 3108

Affischer, broschyrer och annat material om arbetsmiljöveckan kan beställas hos social- och hälsovårdsministeriets publikationsservice, [email protected], tel. 03-260 8158 eller 03-260 8536.