Arbetsgrupp utreder placeringsorterna för nya läkarhelikopterbaser

Social- och hälsovårdsministeriet 17.4.2018 17.17 | Publicerad på svenska 19.4.2018 kl. 13.25
Pressmeddelande 58/2018

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utveckla flygtjänsterna inom den prehospitala akutsjukvården. Arbetsgruppen har till uppgift att sammanställa uppgifter som ska fungera som underlag för beslutet om var de två nya baserna för läkarhelikoptrar ska placeras. Arbetsgruppen sammanställer dessutom ett kunskapsunderlag om en ändring av produktionssättet för flygtjänsterna inom den prehospitala akutsjukvården till egen produktion.

Flygtjänsterna inom den prehospitala akutsjukvården omfattar i nuläget 76 procent av Finlands befolkning. Statsrådets finanspolitiska ministerutskott beslutade den 11 april 2018 att det ska byggas två nya läkarhelikopterbaser. I och med ministerutskottets beslut utvidgas tjänsterna till att omfatta cirka 85 procent av befolkningen.

Enligt beslutet ska staten via det statsägda bolaget Governia Oy tillföra FinnHEMS Oy kapital till ett belopp av 40 miljoner euro och FinnHEMS Oy övergå i landskapet Birkalands och Governias ägo. 

De nuvarande avtalen för flygverksamheten och flygmaterielen löper ut vid utgången av 2021. Om bolaget självt sköter flygverksamheten uppnås besparingar i de årliga kostnaderna. Enligt ministerutskottets beslut ska regeringen avtala med landskapet Birkaland om byggandet av de nya helikopterbaserna. Utifrån arbetsgruppens arbete ska regeringen också tillsammans med landskapet Birkaland bedöma huruvida produktionen i fortsättningen ska skötas som egen produktion. I praktiken kan de nya helikopterbaserna och det eventuella nya produktionsättet tas i bruk vid ingången av 2022. 

Arbetsgruppens mandatperiod sträcker sig från den 12 april till den 21 augusti 2018.

Ytterligare information

Markku Tervahauta, överdirektör, tfn 0295 163 167
Ismo Tuominen, regeringsråd, tfn 0295 163 341

(Det går också att skicka sms och be dem ringa upp.)