Förflyttningen av utkomststödet till FPA ökar jämställdheten

Social- och hälsovårdsministeriet 3.4.2014 10.25
Pressmeddelande -

Från början av 2017 förflyttas handläggningen av det grundläggande utkomststödet till FPA. Regeringen beslöt om saken under ramförhandlingarna den 25 mars som ed del av strukturreformprogrammet. Avsikten är att förbättra jämställdheten i tillgång till stöd, effektivera verksamheten och minska kommunernas uppgifter under svåra ekonomiska tider.  Social- och hälsovårdsministeriets bedömningsgrupp har bedömt förflyttningens inverkan.

Enligt omsorgsminister Susanna Huovinen handlar det om en betydande reform. "Jag tror att om den bereds noggrant förbättrar den såväl klientens ställning som möjligheterna för socialsektorns personal att utföra ett effektivt och meningsfullt arbete. Största delen av responsen som jag fått om beslutet har varit positiv och vittnar om att man ser stora möjligheter i detta", säger minister Huovinen.

I dag fattas största delen av besluten om utkomststöd på basis av ansökan utan att man träffar klienten. Stödets storlek varierar från kommun till kommun. Kommunerna upprätthåller egna datasystem och för besluten hämtar man uppgifter om klienten från FPA:s datasystem. Samtidigt finns det i kommunerna ett behov att styra tyngdpunkten i det sociala arbetet mot förebyggande klientarbete, med vilket man kan minska behovet av ekonomiskt stöd.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets bedömningsgrupp är det svårt att på ett tillförlitligt sätt bedöma ökningen av mängden eventuella utkomststödsansökningar efter förflyttningen. Det grundläggande utkomststödet är inte en automatisk förmån på grundval av inkomsten. Det beviljas utifrån ansökan även i fortsättningen. Normerna för stödet fastställs enhetligare så att skillnaderna mellan kommunerna minskar och jämställdheten bland medborgarna förbättras.

Också efter reformen kommer det att vara kommunernas socialarbetares uppgift att göra bedömningar som kompletterande och förebyggande utkomststöd förutsätter. I samband med FPA:s förmånsbehandling säkerställs att kunderna börjar omfattas av socialservicen enligt gemensamt överenskomna regler.  Finansieringsansvaret förblir i sin nuvarande form.

Kommunernas administrativa kostnader sjunker med uppskattningsvis 80 miljoner euro och FPA:s administrativa kostnader ökar med uppskattningsvis 20 miljoner euro.  Dessutom kan man vid FPA med hjälp av ett datasystem bedriva noggrannare uppföljning, enhetligare styrning, öka den elektroniska kommunikationen och utjämna rusningstoppar genom att fördela arbetet på olika håll i Finland.

Vid FPA har man tillgång till klienters uppgifter i flera nationella system. Det minskar behovet att be klienten framföra sina inkomstuppgifter i samband med stödansökan.  Likaså minskar behovet av återkrav av utkomststöd då man för förvaltningen av olika förmåner använder samma datasystem. Enligt FPA:s bedömning kunde kommunerna använda FPA:s system också för handläggning av kompletterande och förebyggande utkomststöd. Detta skulle medföra omfattande besparingar i datasystemens kostnader.

År 2012 var bruttoutgifterna för det grundläggande utkomststödet 625 miljoner euro. Det är ännu staten och kommunerna som står för största delen av utgifterna för det grundläggande utkomststödet.

Ytterligare information

specialmedarbetare Laura Lindeberg, tfn 0295 163 110
jurist Maria Porko, tfn 0295 163 310På vår webbplats

Beredning av strukturreformen Utkomststöd 

Susanna Huovinen