Oberoende utvärdering av hälsosystem ökar öppenheten och förbättrar samarbetet

Social- och hälsovårdsministeriet 12.10.2016 11.33 | Publicerad på svenska 12.10.2016 kl. 11.51
Nyhet

Hälsosäkerhetsprogrammet Global Health Security Agenda (GHSA) har under Finlands ledning utvecklat en mekanism där oberoende utomstående experter i samarbete med nationella hälsomyndigheter utvärderar länders hälsosäkerhet.

Finlands handfasta arbete för att förbättra den internationella hälsosäkerheten fortsätter för tredje året i rad. Programmet inrättades 2014 och Finland var programmets ordförande 2015.
Hälsosäkerhetsprogrammet har under Finlands ledning lyckats förbättra flera länders beredskap att reagera på och avvärja gränsöverskridande hälsohot.

På basis av verktyget för nationella utvärderingar har Världshälsoorganisationen WHO tillsammans med GHSA utvecklat en mekanism för att bedöma verkställandet av det internationella hälsoreglementet (IHR). WHO har i år redan genomfört 16 nationella utvärderingar.

Under Finlands ledning inrättades också den så kallade Alliansen som stöder WHO:s och medlemsländernas arbete med att genomföra nationella utvärderingar runt om i världen. Alliansen utvidgar samarbetet mellan myndigheter och andra aktörer. Till Alliansens uppgifter hör också att upplysa finansiärer om de landprogram som sammanställs utifrån de nationella utvärderingarna så att länderna kan få stöd för att utveckla sin hälsosäkerhet.

Kanslichef Päivi Sillanaukee deltar i det internationella hälsoprogrammet GHSA:s ministermöte i Rotterdam den 12‒14 oktober. I samband med mötet ordnas också Alliansens styrelsemöte där kanslichef Sillanaukee är ordförande.

”Den nationella beredskapen stärks genom samarbete mellan olika sektorer och aktörer. På så vis kan vi möta olika hälsohot oberoende av om det är fråga om en epidemi, en naturkatastrof eller en olycka. Många länder behöver hjälp av utomstående finansiärer. För att de finansiella insatserna ska kunna fördelas rätt är det viktigt att först ha en oberoende bedömning av eventuella brister i den nationella beredskapen”, säger kanslichef Sillanaukee.

De oberoende utvärderingarna av hälsosystemen ökar öppenheten och förbättrar samarbetet mellan olika aktörer. De hjälper också att rikta stödet dit det gör mest nytta. De nationella utvärderingarna är frivilliga. Situationen i Finland ska enligt planen utvärderas under våren 2017.

På lång sikt är målet att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar och förhindra att sjukdomar blir globala hot mot människors hälsa, länders ekonomi, säkerhet och stabilitet.

Ytterligare uppgifter

Outi Kuivasniemi, råd för internationella frågor, tfn +358 2951 63117
Anni Virolainen-Julkunen, medicinalråd, tfn +358 2951 63324