APL-indexförhöjning för år 2004

Social- och hälsovårdsministeriet 30.10.2003 13.04
Pressmeddelande 314/2003

Arbetspensioner och övriga förmåner som är bundna till APL-indexet stiger cirka 2,3 procent vid ingången av nästa år. Ålderspensionerna stiger cirka 1,3 procent.

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt APL-indextalen för år 2004. För personer under 65 år är indextalet 2151 och för personer över 65 år är indextalet 2028. I Finland strävar man efter att ständigt hålla realvärdet på långvariga socialskyddsförmåner på samma nivå och därför indexjusteras förmånsbeloppen varje år. Värdet för indextalen är baserade på de årliga nationalekonomin förändringar som skett beträffande inkomstnivå och levnadskostnader.

Indexförhöjningarna medför tilläggskostnader om uppskattningsvis 243 miljoner euro. Statens andel är cirka 68 miljoner euro och kommunernas andel cirka 40 miljoner euro. Resten ankommer huvudsakligen på pensionssystemet för de privata sektorerna.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning träder i kraft 1.1.2004.