Vård åt 60 000 i vårdköerna

Social- och hälsovårdsministeriet 18.9.2003 6.19
Pressmeddelande 251/2003

I tilläggsbudgeten för i fjol beviljade riksdagen 25 miljoner euro åt sjukvårdsdistriktena för avvecklande av undersöknings- och vårdköerna. Därtill satsade kommunerna 25 miljoner. Därmed fanns totalt 50 miljoner euro för ändamålet. Bidraget beviljades alla sjukhusdistrikt till sitt fulla belopp. Fördelningsgrunden var sjukvårdsdistriktets befolkningsmängd, justerad med ett s.k. behovsindex för distriktet. I fjol hann sjukvårdsdistriktena använda 3 miljoner euro av dessa medel för vård åt nästan 14 000 patienter. I år gjordes under det första halvåret (1.1.-30.6.2003) 2,8 miljoner poliklinikbesök i sjukvårdsdistriktena. Av dessa besök hänförs 36 000 till projektet för att avveckla vårdköerna. Av dessa tjänster köpte sjukvårdsdistriktena 1 200 av privata och 600 av offentliga tjänsteproducenter.

Under samma tidsperiod vidtogs 450 000 undersöknings- eller vårdåtgärder och av dessa finansierades 12 000 med medel för avvecklande av vårdköerna. Av dessa tjänster köpte sjukvårdsdistriktet 1 700 av privata och 300 av offentliga tjänsteproducenter. Med bidrag för avvecklande av köerna utfördes bl.a. 3 500 starroperationer. Till slutet av juni hade m.a.o. över 60 000 personer fått vård finansierad med medel för avvecklande av vårdköerna.

Till slutet av juni hade 10,1 miljoner euro används av medlen som är avsedda för avvecklande av köerna. En fjärdedel har använts för poliklinisk verksam. Det finns nu närmare 60 procent av det totala anslaget kvar för att användas inom detta år.

För ytterligare information, vänligen kontakta medicinalrådet Matti Rissanen, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 09-160 74190.