SHM utlyser statsunderstöd för att utveckla psykosociala stödtjänster för unga

Social- och hälsovårdsministeriet 7.3.2018 12.11
Pressmeddelande 27/2018

Social- och hälsovårdsministeriet utlyser sammanlagt högst 1,2 miljoner euro i statsunderstöd för att utveckla psykosocialt stöd och psykosociala tjänster riktade till unga. Statsunderstöden fördelas på högst fem försök som på ett övergripande sätt stöder de ungas grundläggande livskompetens. Projektutlysningen är en del av regeringens spetsprojekt Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti, där syftet är att minska antalet unga som står utanför utbildning och arbetsliv. Ansökningstiden är 6.3–2.4.2018.

Med hjälp av statsunderstöden för man vidare de idéer som ungdomarna själva tog fram i workshoppar för 16–29-åringar i slutet av 2017. Workshopparna genomfördes på initiativ av familje- och omsorgsminister Annika Saarikko och stiftelsen Me-säätiö för att fira 100-årsjubileet för Finlands självständighet. De unga behöver stöd särskilt för att hantera det dagliga livet. De saknar närvaro av en pålitlig vuxen och vill att hela familjen tas i beaktande i tjänsterna. (Pressmeddelande av SHM och stiftelsen ME-säätiö 5.3.2018).

De försöksprojekt som väljs ut genomförs som ett led i stödpaketet Grepp om vardagen

Statsunderstödet beviljas för sektorsövergripande försöksprojekt som genomförs i samverkan i en region eller kommun. Försöken är starten på genomförandet av stödpaketet Grepp om vardagen. Försöken ska etablera samarbetsmodeller som stärker i synnerhet en smidig vardag för unga som står utanför utbildning och arbetsliv samt deras funktionsförmåga och delaktighet. Målet är att ingen ung ska bli utan det stöd hen behöver. Verksamheten ska utgå från de ungas behov, och den ska vara kopplad till Navigatorn eller motsvarande tjänster med låg tröskel i de kommuner där försöken genomförs.

Vid utdelningen av statsunderstödet läggs vikt vid

  • nya lösningar för att tillgodose behov som de unga har i sin vardag
  • systematiskt och effektivt utnyttjande av existerande funktioner och strukturer
  • långsiktig och helhetsbetonad utveckling av stöd till unga som hamnat utanför utbildning och arbetsliv eller som riskerar att bli det, över aktörs- och förvaltningsgränser
  • verkningsfull bekämpning av ungdomars problem i frågor som rör mental hälsa, missbruk och social utslagning t.ex. så att alla unga har stöd av minst en pålitlig vuxen
  • att de unga själva deltar i planeringen av försökshelheten samt utvecklingen och uppföljningen av den
  • projekt med ett så brett aktörsurval som möjligt
  • ledarskapskompetens med anknytning till verksamhets- och serviceintegration samt förmåga att engagera deltagarna i försöket och att befästa den gemensamma verksamhetsmodellen
  • förmåga att följa upp och utvärdera resultaten av stödpaketet Grepp om vardagen (Arki haltuun -tukipaketti)

Ytterligare information

Elina Palola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 595, [email protected] (tjänster för unga)
Sini Pietilä, specialsakkunnig, tfn 0295 163 047, [email protected] (statsunderstödet)