Statsandelen till social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet 16.9.2003 12.51
Pressmeddelande 241/2003

Regeringen föreslår att statens andel av kostnaderna för den kommunala social- och hälsovården för år 2004 höjs. Ändringen genomförs genom en höjning av statsandelen för social- och hälsovården från 28,06 procent till 31,89 procent av de kalkylerade kostnaderna. Höjningen av statsandelen ökar statens andel år 2004 med cirka 420 miljoner euro.

Bakom höjningen av statsandelen står huvudsakligen skattelättnaden beträffande förvärvsinkomst, vilket avsevärt minskar kommunernas skatteinkomster år 2004. Skatteinkomsterna minskar med cirka 359 miljoner euro jämfört med år 2003. Kommunernas förlorade skatteinkomster ersätts i sin helhet till kommunerna genom att statsandelprocenten höjs med 3,25 procentenheter. Genom att höja statsandelprocenten ersätts de förlorade skatteinkomsterna på ett rättvist sätt. Höjningen motiveras även med ändrade åldersstrukturer och särskilt med allt högre kostnader då de äldre åldersgrupperna växer.

Statsandelsprocenten höjs även för att säkerställa ett väl fungerande social- och hälsovårdssystem. På basis av detta ökar statsandelen med över 53 miljoner euro år 2004, vilket motsvarar en andel om 0,49 procentenheter av höjningen av statsandelsprocenten. Höjningen av statsandelen stöder således särskilt genomförande av det nationella hälso- och sjukvårdsprogrammet och av det nationella utvecklingsprojektet för det social området.

Jämsides med höjningen av statsandelen föreslår regeringen en justering av kommunernas självfinansieringsandel. Kommunernas utgifter för utkomststödet kommer uppskattningsvis att minska med cirka 15,5 miljoner euro år 2004 i och med det särskilda stödet för invandrare som träder i kraft den 1 oktober 2003. Därför föreslår regeringen att kommunernas självfinansieringsandel per kommuninvånare höjs till 2,99 euro i året.

Regeringen fattade tisdagen den 16 september beslut om innehållet i propositionen. Avsikten är att republikens presidenten samma dag avlåter propositionen till riksdagen. Förslaget hänför sig till statens budget för år 2004.