Riksomfattande utredning om personal- och uppgiftsstrukturen inom socialvården

Social- och hälsovårdsministeriet 15.1.2018 14.05
Pressmeddelande 4/2018

Social- och hälsovårdsministeriet vill utreda hur personal- och uppgiftsstrukturen ser ut inom socialvården på olika håll i Finland. Därför genomförs en riksomfattande utredning som ska bli klar till sommaren.

Målet är att på riks- och landskapsnivå få en heltäckande bild av hur många yrkesutbildade personer som arbetar inom socialvården, hurdan tillgången på sådana personer är och hur stora avgångarna är i olika områden och inom olika uppgifter.

Till chefer eller ansvariga för socialvårdens verksamhetsenheter sänds det under januari ut en enkät, där det frågas om bland annat hur personalen är placerad i olika uppgifter inom socialvården och hurdan tillgången på personal som uppfyller behörighetskraven är samt i vilken omfattning sådana personer avgår och vilka som är orsakerna bakom avgångarna. Dessutom önskar man få höra chefernas syn på hur de tror att personalläget kommer att utvecklas i framtiden. Det är viktigt att mottagarna svarar på enkäten, eftersom svaren utgör en grund för de bedömningar av utvecklings- och utbildningsbehoven inom socialvården som ska göras av en bred grupp sakkunniga.

Utredningen genomförs av Norra Finlands kompetenscentrum inom det sociala området (POSKE).

Ytterligare information

Petri Vuorijärvi, projektchef, POSKE, verksamhetsenheten i Norra Österbotten, tfn 040 357 2043, [email protected]
Juha Luomala, socialråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 492, [email protected]