Resurser för social- och hälsovården år 2004

Social- och hälsovårdsministeriet 16.9.2003 11.40
Pressmeddelande 250/2003

Statsrådet besluter varje år i samband med budgetförslaget om resurserna för social- och hälsovården. Regeringen gav tisdagen den 16 september en förordning om resurserna för social- och hälsovården år 2004.

Förordningen innehåller bl.a. uppgifter om driftskostnaderna som används vid beräkningen av statsandelen till kommunerna för social- och hälsovården, dvs. uppgifter om kalkylerade kostnader per kommuninvånare och om kommunens självfinansieringsandel. Dessutom stadgar förordningen om statsunderstöd som är disponibelt för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården och för projekt inom det nationelle hälso- och sjukvårdsprogrammet. I denna förordningen bestäms även riksomfattande tyngdpunkter och kriterier för utvecklingsprojekten.

De kalkylerade kostnaderna vid beräkningen av statsandelen till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader, är år 2004 enligt åldersgrupp följande:

Socialvården

0 – 6–åringar: 4 290,02 euro

7 – 64–åringar: 307,88 euro

65 – 74–åringar: 571,75 euro

75 – 84-åringar: 3 492,29 euro

över 85 åringar: 9757,32 euro

Hälsovården

0 – 6–åringer: 538,40 euro

7 – 64–åringar: 612,39 euro

65 – 74–åringar: 1 451,12 euro

75 – 84-åringar: 2 798,77 euro

över 85 åringar: 4 858,85 euro

De kalkylerade kostnaderna per arbetslös är 391,28 euro. De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt sjukfrekvensen är 264,80 euro per kommuninvånare. Kommunens självfinansiering är 1 489,95 euro per kommuninvånare. Social- och hälsovårdens kalkylerade kostnader uppgår uppskattningsvis till 11 104 miljoner euro år 2004.

För anläggningsprojekt står 8 miljoner euro till förfogande i stadsunderstöd år 2004. För utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården finns statsunderstöd som uppgår till 12 330 000 euro. Av statsunderstödet för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården går det mesta till projekt i samband med det nationelle hälso- och sjukvårdsprogrammet. Dessa medel kan också användas för projekt i samband med kommunernas alkoholpolitiska program.

För utvecklingsprojekt inom det nationella hälso- och sjukvårdsprogrammet har 30 000 000 euro reserverats år 2004.

För utvecklingsprojekt inom det nationelle hälso- och sjukvårdsprogrammet kan beviljas statsbidrag om projektet gäller följande:

1)vårdgarantier

2)att trygga verksamheten på hälsocentralerna

3) att utveckla samarbetet mellan hälsocentralerna och den specialiserade sjukvården och verksamhet som siktar på effektivare service

4) att trygga goda mentalvårdstjänster

5)att trygga tillgången på personal och kompetens

Ytterligare information:

Regeringssekreterare Ritva Kujala tfn (09) 160 74352, medicinalrådet Päivi Hämäläinen tfn (09) 160 74358, medicinalrådet Martti Rissanen tfn (09) 160 74190 och projektchef Pirjo Sarvimäki (socialvårdsprojektet), tfn (09)160 74147.