Principer för läkemedelspolitiken

Social- och hälsovårdsministeriet 8.9.2003 6.33
Pressmeddelande 237/2003

Målsättningen för framtida läkemedelsförsörjning är att trygga förutsättningarna för en god läkemedelsbehandling och att upprätthålla nuvarande höga läkemedelssäkerhet och kvalitet på läkemedel samt att svara för lika god regionalt tillgång på läkemedel som hittills. För att utveckla behandling med läkemedel bör också verksamheten inom läkemedelsforskningen tryggas. Dessutom är det viktigt att se till att högre läkemedelskostnader inte medför sämre möjligheter för medborgarna att få så bra behandling med läkemedel som möjligt. Centrala frågor är en ändamånsenlig ordinering av läkemedel och ett förnuftigt läkemedelsbruk. För att nå detta syfte måste medborgarnas ha bättre möjlighet till saklig och objektiv information om behandling med läkemedel.

Även de administrativa funktionerna inom läkemedelsbranschen bör ses över. En viktig uppgift för läkemedelstillsynen är att integrera nationella myndigheter med läkemedelstillsynen inom EU.

Social- och hälsovårdsministeriets läkemedelspolitiska målsättningar till år 2010 är:hög läkemedelssäkerhet, förnuftig läkemedelsordinering, tillräckligt tillgång på läkemedel regionalt, sakligt läkemedelsbruk, rimliga läkemedelskostnader för både patient och samhälle, genomskådlig administration, beaktande av veterinärmedicinska behov inom läkemedelsförsörjningen, ett aktivt och erkänt Finland som aktör inom den europeiska läkemedelstillsynen, befrämjande av läkemedelsforskningen.

I publikationen om de läkemedelspolitiska målsättningarna till år 2010 - Lääkepolitiikka 2010 - behandlas alla ovannämnda frågor.

Ytterligare information:

Regeringsrådet Pekka Järvinen, tfn 09-160 73800

www.stm.fi/eho/julkaisut/ehosisallys99.htm