Närståendevården utvärderas

Social- och hälsovårdsministeriet 13.10.2003 13.07
Pressmeddelande 291/2003

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en utredare som vid utgången av februari år 2004 skall komma med förslag till åtgärder för hur närståendevården och närståendevårdarens ställning, som en del av det kommunala servicesystemet, kan förbättras lagstiftningsvägen. Socialrådet Elli Aaltonen från Östra Finlands länsstyrelse har fått i uppgift att utreda frågan.

De flesta utredningar om närståendevården ger vid handen att vårdformen inte utvecklats på önskvärt sätt. I kommunerna fäster man tyvärr allt för liten uppmärksamhet på hur den som vårdar en närstående orkar eller på möjligheterna för han eller henne att hålla ledigt. Det är dessutom knappt om sådana tjänster som tillfälligt kunde ersätta närståendevården. Utredarens säruppgift är att utreda grunderna för och utsträckning av närståendevården, samt hur ledighet för närståendevårdare har ordnats och hur de fått stöd för att orka. En arbetsgrupp, där social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Kommunförbund, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes) samt medborgar- och arbetsmarknadsorganisationer är representerade, stöder utredarens arbete. Utredningen är en del av det nationella utvecklingsprogrammet för det sociala området.

Stöd för närståendevård hör till de socialtjänster som kommunen är skyldig att enligt socialvårdslagen (710/1982, 17 §) tillhandahålla. Stödet består av arvode till vårdaren, stödjande tjänster och ordnad ledighet för vårdaren. År 2002 fick 26 201 närståendevårdare stöd. Från år 1993 har antalet närståendevårdare stigit med cirka 10 000. Majoriteten av vårdtagarna är över 65 år, medan en fjärdedel är under 65 år och 13 procent under 18 år.