Läkemedelsprisnämnden besluter om specialersättning för läkemedel

Social- och hälsovårdsministeriet 16.9.2003 10.42
Pressmeddelande 248/2003

Regeringen föreslår att förfarandet som gäller beslut om specialersättning för läkemedel skall ändras. Enligt förslaget kommer läkemedelsprisnämnden att få flera uppgifter. Dessutom inrättas en expertgrupp i anslutning till nämnden. Expertgruppens uppgift är att ge utlåtanden till prisnämnden om förutsättningarna för specialersättning i fall då specialersättning ansöks för preparat som innehåller en ny verksam beståndsdel. I expertgruppen skall finnas personer med sakkunskap i medicin, farmakologi, hälsovårdsekonomi och sjukförsäkring. Beslut om specialersättning skall gälla läkemedelspreparat och inte enskilda läkemedel. Läkemedelsprisnämnden skall besluta i ett ärende inom 90 dagar. Om en ansökning om specialersättning för ett preparat avslås skall beslutet motiveras och den som är missnöjd kan söka ändring hos högsta förvaltningsdomstolen.

Syftet med ändringen är att det finländska läkemedelsersättningssystemet skall fylla de krav som EU-direktivet ställer på den nationella lagstiftningen. För närvarande regleras specialersättningen i statsrådets förordning. Det finns ingen behörig myndighet som skulle fatta beslut om specialersättning på basis av ansökan.

Regeringen föreslår inga ändringar beträffande förutsättningarna för specialersättning och förslaget har ingen omedelbar verkan på läkemedelsutgifterna.

Regeringen fattande beslut om innehållet i propositionen tisdagen den 16 september. Förslaget hänför sig till budgeten för år 2004. Lagen torde träda i kraft vid ingången av år 2004.