FI SV

Styr- och finansieringssystemet för läkemedelsbehandling ska utvecklas som en helhet

Social- och hälsovårdsministeriet 1.2.2019 9.01
Pressmeddelande
lääkkeitä

Ändringsbehov som gäller läkemedelsbehandling och läkemedelsförsörjning har ofta framförts. Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat en promemoria om olika synvinklar på behov att ändra läkemedelsbehandlingen och läkemedelsdistributionen som erbjuder alla som intresserar sig för apoteks- och läkemedelsfrågor samma bild av situationen.

En promemoria om olika synvinklar på behov att ändra läkemedelsbehandlingen och läkemedelsdistributionen har beretts som tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsministeriet och i den har man koncentrerat sig på de förändringshelheter som rationell läkemedelsbehandling och vårdreformen förutsätter. I promemorian granskas styrning och samordning av läkemedelsbehandlingen och skapas en helhetsbild för utvecklingsförslag som gäller läkemedelsfrågor. I promemorian presenteras även en färdplan för hur framtida regeringar skulle kunna reformera läkemedelsfrågor. 

Promemorian är inte en heltäckande bedömning av alla utvecklingsbehov som gäller läkemedelsbehandling och läkemedel utan målet har varit att erbjuda alla aktörer ett likvärdigt kunskapsunderlag i centrala läkemedelsfrågor.

Vilket ansvar har landskapen för läkemedelsbehandlingen?

I framtiden ansvarar landskapen för att tjänsterna utformas till flexibla helheter för kunderna. Läkemedel är en del av servicekedjan. Det är också utmanande för landskapen att bygga upp sådana servicekedjor inom hälso- och sjukvården att även målen för rationella läkemedelsbehandling uppnås så bra som möjligt. Läkemedlens andel av hälso- och sjukvårdskostnaderna har årligen uppgått till cirka tre miljarder euro. Enligt en utredning i Finland utgör kostnaderna för läkemedelsbehandling för landskapen den tredje största kostnadshelheten i fråga om social- och hälsovårdskostnaderna när även de inom öppenvården förskrivna läkemedlen beaktas.

I promemorian har man granskat styrningen av läkemedelsbehandlingen, det kunskapsunderlag och de verktyg som styrningen förutsätter samt hållbarheten i finansieringen av läkemedelsbehandlingen om det görs ändringar i finansieringen av läkemedelsbehandlingen i framtiden. Om landskapet inte har skyldighet att styra och följa upp läkemedelsbehandlingen eller ekonomiska incitament för behandlingen, utvecklas inte landskapet till en instans som styr läkemedelsbehandlingen på regional nivå. Den nya regionala styrningsnivån som skapas i och med landskapen skulle i bästa fall kunna främja rationell läkemedelsbehandling, följa upp och utveckla läkemedelsprocesser, styra läkemedelsförskrivningen enligt nationella riktlinjer samt följa upp och bedöma läkemedelsbehandlingens tjänster.

Om landskapen senare skulle få finansieringsansvar för läkemedelsbehandlingen inom den öppna hälso- och sjukvården skulle detta uppmuntra de landskap som ordnar tjänster att i större utsträckning beakta både kostnaderna för läkemedelsbehandling och konsekvenserna av landskapets egen verksamhet för den offentliga ekonomin och kostnaderna för kunderna. När finansieringsansvaret förändras identifieras den risk som är förknippad med finansiell jämvikt. Kostnadseffektiv läkemedelsbehandling bör också främjas genom flera olika åtgärder. Att kunna påverka hur minutförsäljningspriset för läkemedel bildas förutsätter en granskning av verksamheten inom hela läkemedelsbehandlingskedjan. För apoteksekonomins del förutsätter reformerna en bedömning av apotekssystemet i sin helhet. 

Intressentgrupper deltar i beredningsarbetet

Läkemedelsfrågorna är en omfattande helhet och promemorian som gjorts som tjänstemannaberedning innehåller förslag till riktlinjer som underlag för fortsatt beredning och närmare utredningar. Intressentgrupperna deltar i den fortsatta beredningen och under den kommande våren ordnas tre olika workshoppar. På workshopparna diskuteras bland annat styrning och rationell läkemedelsbehandling samt kostnadseffektiv läkemedelsbehandling. Därutöver är det möjligt att kommentera promemorian skriftligen via utlåtandetjänsten före den 31 mars 2019. 

Ytterligare information

Heidi Tahvanainen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 540, [email protected]
Kirsi Varhila, överdirektör, tfn 0295 163 338, [email protected]
Tuija Kumpulainen, överdirektör, tfn 0295 163 280, [email protected]
Outi Antila, överdirektör, tfn 0295 163 164, [email protected]

Specialsakkunnig Heidi Tahvanainens presentation Läkemedelsfrågorna och en färdplan (på finska)
 

Bekanta dig med promemorian om olika synvinklar på behov att förändra läkemedelsbehandlingen och läkemedelsförsörjningen (Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista, på finska) 

Usein kysyttyä lääkemuistiosta (på finska)