Kvalitetsrekommendation för missbrukarvården

Social- och hälsovårdsministeriet 10.9.2002 6.30
Pressmeddelande 238/2002

Social- och hälsovårdsministeriet vill genom en kvalitetsrekommendation för missbrukarvården öka tillgången på tjänster samt förbättra vårdkvaliteten. För att vara till verklig nytta för såväl dem som planerar, ordnar och producerar tjänster som för kunderna är rekommendationen detaljerad och konkret. Handboken innehåller dessutom bakgrundsfakta om servicesystemet, om särdragen inom missbrukarvården samt om värderingsgrunderna för rekommendationen. Handboken färdigställdes av en expertgrupp som forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården hade tillsatt. Kvalitetsrekommendationen publicerades på de IX riksomfattande dagarna om missbrukarvård i Helsingfors den 10 september.

Centrala principer för en god missbrukarvård

  • Missbrukarvården och därtill hörande problem skall på bred bas åtgärdas inom kommunen. Förebyggandet missbrukarvård förutsätter medveten kommunal planering och särskilda strategi. Vid planering av service och formulering av verksamhetsprinciperna skall förändringarna i rusmedelskonsumtionen tas i betraktande.
  • Basservicen inom social- och hälsovården är ett centralt element i missbrukarvården i kommunen.
  • För att förebygga social utslagning, öka välfärden och uppnå jämlikheten beträffande hälsa är det viktigt att missbrukarvården fungerar väl.
  • Ett klientcentrerat arbetssätt är både etiskt riktigt och samhällsnyttigt. Tjänsterna bör vara lättillgängliga. Klienten deltar i planeringen, genomförandet och utvärderingen av sin rehabilitering.
  • Klientens grundrättigheter respekteras i vården.
  • Klientens förmåga att utnyttja tjänsterna bör särskilt uppmärksammas. Klientens ålder, kön, språk och kulturell bakgrund beaktas vid ordnandet av en fungerande service.
  • Ett regionalt kostnadsfördelningssystem som bygger på befolkningsunderlaget är klientvänligare, kostnadseffektivare, och lättare att styra än ett system med fakturering per besök.
  • Ordnandet av betalningsförbindelse får inte vara hinder för att smidigt och effektivt hänvisa en klient till service.
  • Vid serviceboende och även vid tillfällig inkvartering bör särskild uppmärksamhet fästas på utrymmenas standard och klienternas självbestämmanderätt.
  • Ledningen för den förebyggande verksamheten inom missbrukarvården bör förstärkas. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid personaldimensioneringen, kompetensen och vid att personalen orkar med sitt arbete.

Bakgrund

På grund av den ökade alkoholkonsumtionen ökar även olägenheter som förorsakas av alkoholbruk och därmed ökar också behovet av tjänster inom missbrukarvården. Enligt prognoserna kommer även vårdkostnaderna på grund av narkotikamissbruk att fortsättningsvis stiga.

Styrningen och av missbrukarvården har även visat sig vara svår att genomföra på lokal nivå. De totala kostnaderna för att åtgärda de olägenheter som förorsakas av rusmedelsbruk kommer att stiga mycket om vården av klienter och patienter inom missbrukarvården i en allt större utsträckning flyttas över till den specialiserade sjukvården, vilket skett på 1990-talet. Väl fungerande social- och hälsovårdstjänster på basnivå samt specialtjänster inom missbrukarvården är en förnuftig och viktig investering ur såväl klienternas och kommunernas som hela samhället synvinkel.

Social- och hälsovårdsministeriets och Finlands Kommunförbunds gemensamma kvalitetsrekommendation för missbrukarvården skapar en grund för högklassiga tjänster inom missbrukarvården. Rekommendationen har beretts i en bredbasig sakkunniggrupp som tillsatts av Stakes. I arbetsgruppen har social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Kommunförbund, Stakes, kommunala och privata serviceproducenter samt klinter varit företrädda.

Den riksomfattande rekommendationen för att förbättra kvaliteten på tjänster inom missbrukarvården är en del av mål- och verksamhetsprogrammet för social- och hälsovården 2000-2003, som statsrådet godkänt. Syftet är att rekommendationen skall vara till stöd för planeringen och beslutsfattandet i anslutning till missbrukarvården och då det gäller att ordna, producera och utveckla tjänster inom missbrukarvården. Vid beredningen av rekommendationen utgick man ifrån att förebyggandet av olägenheter som förorsakas av rusmedelsbruk skall beaktas i kommunens alla beslut. Syftet är även att rekommendationen skall styra och stödja allt arbete för förebyggande av rusmedelsbruk inom social- och hälsovården, inte endast specialtjänsterna inom missbrukarvården. Rekommendationen gäller tjänster som staten, kommunerna, privata företag eller organisationer producerar.

För att säkerställa kvaliteten och tillgången på specialtjänster inom missbrukarvården behövs överkommunala strukturer. I rekommendationerna har man tagit ställning till utgångspunkterna för missbrukarvården, nödvändigheten av strategisk planering i klientarbetet, till utnyttjandet av hela servicesystemet och till klientens vilja, rättigheter och speciella behov samt till standarden på lokaliteterna, personalresurserna och personalens kunnande och arbetshälsa, till det egentliga klientarbetet samt till dess uppföljning och utvärdering.

Kvalitetsrekommendationen för missbrukarvården, social- och hälsovårdsministeriets handböcker, ISSN 1236-116X; 2002:4.