Självbestämmanderätten för barn som placerats i vård utom hemmet stärks

Social- och hälsovårdsministeriet 15.11.2018 13.35
Pressmeddelande 170/2018

Regeringen föreslår ändringar av barnskyddslagen som stärker rätten till gott bemötande, god omsorg och god fostran för barn som placerats utom hemmet. Genom lagändringarna förtydligas bland annat skillnaden mellan sedvanlig fostran och begränsningar av de grundläggande fri- och rättigheterna. Tyngdpunkten i ändringarna ligger på metoder som genom framförhållning avser att förebygga uppkomsten av krävande situationer samt minska bruket av begränsande åtgärder.

Med en allmän plan och en plan för vård och fostran för barnet stärks ett gott bemötande

Producenter av vård utom hemmet ska för barnskyddsanstalten utarbeta en allmän plan om gott bemötande. Producenten ska dessutom säkerställa personaltillgången, personalens kompetens och introduktionen av personalen vid barnskyddsanstalten. På detta sätt kan bruket av begränsningar förebyggas samtidigt som det säkerställs att sätten att genomföra begränsande åtgärder och praxis inte äventyrar säkerheten eller kränker barnets människovärde.

Det föreslås att det i klientplanen för ett barn som är klient inom barnskyddet antecknas på vilket sätt barnets hälsovård och undervisning ordnas under tiden för vård utom hemmet. En plan för vård och fostran ska göras upp för barnet om barnet blir föremål för begränsande åtgärder. Barnet och vårdnadshavarna ska också informeras om rättsmedel.

I lagen preciseras omhändertagande av ämnen och föremål som används som begränsande åtgärd. En anställd vid anstalten kan frånta ett barn cigaretter och tobaksprodukter samt föremål och ämnen som äventyrar syftet med vården utom hemmet.

Den maximala tiden för isolering förkortas. En person som ser till barnets säkerhet ska bestämmas för barnet. Barnet ska övervakas under hela den tid barnet hålls isolerat, och barnet ska ha möjlighet att få kontakt med den person som ser till barnets säkerhet. Anteckningar ska göras i handlingar som gäller isoleringen om den situation som lett till isoleringen och hur isoleringen genomförts.

Ny bestämmelse om återförande av ett barn som utan tillstånd avlägsnat sig från en barnskyddsanstalt

Det föreslås att det till lagen fogas en ny bestämmelse om återförande av ett barn, som utan tillstånd avlägsnat sig från en barnskyddsanstalt eller låtit bli att återvända dit, tillbaka till anstalten. Om ett barn utan tillstånd avlägsnar sig från anstalten eller om ett barn efter att med tillstånd ha avlägsnat sig inte återvänder till anstalten i enlighet med vad man på förhand kommit överens om, ska anstalten utan dröjsmål vidta åtgärder för att hitta barnet och återföra det till anstalten. Anstalten ska även underrätta den myndighet som ansvarar för vården av barnet utom hemmet om barnets olovliga frånvaro. Bestämmelser om transport av barnet tillbaka till anstalten och tillgängliga metoder under transporten tas in i lagen.

Barn ska höras i samband med inspektionsbesök

Även övervakningen effektiviseras genom lag. Regionförvaltningsverken blir skyldiga att höra barn i vård utom hemmet i samband med sina inspektionsbesök. I den kompletterande budgetpropositionen föreslår regeringen 480 000 euro för regionförvaltningsverken för att stärka styrningen och utvecklingen. Samtidigt föreslår regeringen 80 000 euro för Institutet för hälsa och välfärd och 160 000 euro för social- och hälsovårdsministeriet för styrning av barnskyddet och beredning och uppföljning av lagstiftningen. Ett nationellt genomförandeprogram bereds som stöd för verkställigheten av lagen och fortbildningen.

Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 april 2019. Den plan om gott bemötande som anstalten ska utarbeta bör göras från och med den 1 januari 2020.

Ytterligare information

Annika Parsons, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63596

Kari Ilmonen, direktör, tfn 02951 63299

Fakta om vård utom hemmet inom barnskyddet

  • Med vård utom hemmet avses att vården och fostran av ett omhändertaget barn, ett i brådskande ordning placerat barn eller ett barn som placerats med stöd av ett interimistiskt förordnande av förvaltningsdomstolen ordnas utanför hemmet.
  • Vården utom hemmet kan ordnas som familjevård hos en fosterfamilj eller som anstaltsvård på ett barnhem, skolhem eller annan barnskyddsanstalt.
  • År 2017 placerades sammanlagt 17 956 barn i vård utom hemmet och av dessa barn var 10 526 omhändertagna. Av alla barn som placerats utom hemmet var cirka 9 500 pojkar och 8 500 flickor.