Kemikaliriskerna tema för arbetsmiljöveckan

Social- och hälsovårdsministeriet 20.10.2003 9.00
Pressmeddelande 289/2003

Kemikalierna är fortfarande en allvarlig hälsorisk på arbetsplatserna. Av alla yrkessjukdomar beror 40 procent (2000 st.) på utsatthet för kemikalier. I statistiken över yrkessjukdomar ingår dock bara en del av de sjukdomar som beror på kemikalier, eftersom sambandet mellan utsatthet och sjukdom i enskilda sjukdomsfall ofta är omöjligt att påvisa.Enligt expertbedömning beror 29 procent av astma hos män och 17 procent hos kvinnor på arbetsmiljön, vilka är 4-5 gånger mera än vad yrkessjukdomsstatistiken uppger. Enligt uppskattning är 2,5 procent av alla cancerfall arbetsrelaterade, dvs. cirka 500 cancerfall i året. Men i praktiken är det endast de cirka hundra cancerfall som beror på asbest som årligen finns med i statistiken över yrkessjukdomar.

Enligt en bedömning från år 1996 orsakade kemikalier över tusen arbetsrelaterade dödsfall, dvs. flera än dödsfallen på grund av arbetsolycksfall, psykisk belastning eller övertidsarbete. Jämfört med andra vanliga dödsorsaker är siffran hög. Årligen inträffar cirka 400 dödsfall i såväl trafiken som på grund av alkoholen.

Industrin bör avgöra om ämnet är farligt

Inom EU förbereds som bäst en ny kemikalielagstiftning. Reformen innebär att myndigheterna inte längre skall bära ansvaret för farliga ämnen utan tillverkarna, importörerna, distribuerarna och konsumenterna. Enligt förslaget till en ny förordning, förordningen om REACH (registration, evaluation, authorization of chemicals, dvs. registrering av kemikalier, utvärdering och tillståndsförfarande) skall industrin själv bedöma hur farligt ämnet är och uppgöra planer för att minska riskerna med ämnet. Leverantörer och konsumenter skall för sin del få allt mera information om ämnet och bruksanvisning. Man strävar efter genomskådligare och tillförlitligare riskhantering av kemikalier. Förordningen om REACH grundar sig på en EG-förordning som är tvingande för medlemsstaterna.

Även tillverkare och importörer skyldiga att ombesörja

En central princip i förslaget till förordningen om REACH är att tillverkarna, importörerna, distribuerarna och konsumenterna är skyldiga att ombesörja att nyttjande av kemikalierna inte är till skada för hälsa eller miljö. Det som är nytt i förordningen är att också tillverkarna och importörerna skall vara skyldiga att se till att kemikalierna inte medför skada.

Tillstånd för de farligaste ämnena

Användande av de allra farligaste ämnena kräver tillstånd. Tillstånd krävs bl.a. för användande av farliga ämnen som förorsakar cancer, skadar arvsmassan eller fortplantningen, är beständiga, ansamlande eller giftiga samt enligt övervägande för eventuella andra ämnen. För att få tillstånd måste tillverkaren, importören eller den som i fortsättningen använder ämnet kunna påvisa riskfri hantering eller att nyttan är större än riskerna. Avsikten är att den som använder dessa farliga ämnen skall överväga eventuella mindre farliga alternativ.

Förslag till förordning lämnas ännu i år

Principerna i det s.k. REACH-förslaget har ett brett stöd och kommissionen har meddelatatt förslaget lämnas till Europeiska rådet och till parlamentet ännu denna höst. Innehållet kommer dock ännu att i teknisk bemärkelse justeras eftersom förordningen bereds på basis av över 6000 utlåtanden som kommissionen fått inom ramen för sin konsultation på Internet.

Förslaget till ny kemikalielagstiftning är komplicerat och av stor ekonomisk betydelse. Därför kommer det troligen att dröja flera år innan förslaget godkänns.

Ytterligare information: konsulterande tjänsteman Anna-Liisa Sundqvist, tfn 040 8234481, eller 03 260 8443.