Välfärdsekonomi och föränderliga kompetensbehov på arbetsmarknaden är teman för EU:s ministermöte

Arbets- och näringsministerietSocial- och hälsovårdsministeriet 22.10.2019 12.25
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sammanträder för andra gången under Finlands ordförandeskap i Luxembourg den 24 oktober.

 Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen och arbetsminister Timo Harakka kommer att vara ordförande för rådets möte.

Välfärdsekonomin betonar människans välfärd och hållbar utveckling

Avsikten är att ministrarna vid mötet ska godkänna rådets slutsatser om välfärdsekonomi, vilket är ett av huvudtemana under Finlands EU-ordförandeskap inom social- och hälsovårdssektorn. Finland vill att välfärdspolitik och ekonomisk politik ska behandlas tillsammans i EU:s beslutsfattande.

I välfärdsekonomin skapar man en god cirkel där människornas välfärd och den ekonomiska tillväxten gynnar varandra och är till nytta för såväl människorna som hela samhället. Människornas välfärd är ett av EU:s grundläggande mål.

- Med välfärdsekonomi kan man påverka stabiliteten, förtroendet och säkerheten i samhället. Det välfärdsekonomiska tänkesättet stöder bland annat FN:s mål för hållbar utveckling och stärkandet av sociala rättigheter, säger minister Pekonen.

Rådets slutsatser skapar grunden för det fortsatta arbetet inom välfärdsekonomin. De innehåller rekommendationer till kommissionen och medlemsländerna om social-, hälso-, utbildnings- och sysselsättningspolitik samt om jämställdhet mellan könen.
Därutöver diskuterar socialministrarna under ledning av minister Pekonen hur man skulle kunna främja icke-diskriminering i Europa. Frågan gäller kommissionens förslag till direktiv om likabehandling som har varit låst länge. Finland strävar efter att hitta lösningar för öppnande av förhandlingar om direktivet. 

Utöver övriga medlemsländers synpunkter ska rådet höra Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheters, kommissionens och frivilligorganisationernas synpunkter. Avsikten är att med stöd av diskussionen utarbeta ordförandelandets slutsatser, som syftar till att stödja den nya kommissionens arbete för att främja arbetet mot diskriminering.

Föränderligt arbetsliv förutsätter ett gemensamt strategiskt förhållningssätt till kontinuerligt livslångt lärande

EU-ländernas ministrar diskuterar i rådet hur man kan förbättra människors möjligheter för livslångt lärande och kompetensutveckling under hela karriären. Finland har berett frågor till underlag för diskussionen. I frågorna lyfts fram prognostisering av arbetsmarknadens behov, stark tudelning i fråga om deltagande i lärandet samt fördelning av finansieringsansvaret för utbildning mellan offentlig och privat sektor och mellan människorna själva. Diskussionen förs under ledning av arbetsminister Timo Harakka.

- I och med att arbetslivet är under omvandling och den globala konkurrensen hårdnar och kompetenskraven förändras för oss alla är det särskilt viktigt att EU-länderna satsar på att uppdatera människors kompetens. Alla ska ha möjlighet till kontinuerligt livslångt lärande som fortgår under hela karriären oavsett utbildningsbakgrund, betonar arbetsministern.

Avsikten vid ministermötet är även att godkänna de slutsatser som Finland har berett om EU:s stöd för genomförandet av internationella arbetsorganisationen ILO:s deklaration med anledning av organisationens 100-årsjubileum. 

Ytterligare upplysningar:

Veli-Mikko Niemi, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn +358 2951 63425
Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 396 0605