Regeringen föreslår att servicesedlar tas i bruk

Social- och hälsovårdsministeriet 18.9.2003 11.39
Pressmeddelande 253/2003

Regeringen föreslår att bestämmelser om möjligheten att ordna social- och hälsovårdsservice med servicesedlar skrivs in i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården. Samtidigt föreslår regeringen att närmare bestämmelser om hur servicesedlarna skall användas införs i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. För att sedeln skall kunna tas i bruk krävs kommunens principbeslut i frågan. Regeringen fattade torsdagen den 18 september beslut om innehållet i propositionen. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen samma dag. Lagarna torde träda i kraft 1.1.2004.

Med servicesedel är det möjligt för kunden att köpa olika social- och hälsovårdstjänster, främst hemtjänster, av privata tjänsteproducenter som blivit godkända av kommunen. Värdet på en servicesedel som ges för anskaffande av fortgående och regelbunden hemtjänst skall fastställas enligt kundens inkomster. Servicesedeln värde föreslås ligga mellan 5-20 euro per timme. Servicesedel som ges för tillfällig hemtjänst eller stödtjänster skall ha ett rimligt värde.

Värdet på servicesedlar som ges för anskaffande av övriga tjänster inom social- och hälsovården skall också dimensioneras så, att den självriskandel som kunden skall betala inte överstiger den klientavgift som kommunen kunde ta ut för sina egna motsvarande tjänster.

Genom att servicesedeln tas i bruk blir det nu också möjligt att betjäna kunder som för närvarande är beroende av endast privata tjänster. Bruket av servicesedlar kan dessutom öka företagsamheten bland kvinnor och avhjälpa belastningen för närståendevårdare och frivilligarbetande.