Regeringen föreslår ändringar i apoteksverksamheten

Social- och hälsovårdsministeriet 13.7.2018 11.15
Pressmeddelande 108/2018

Regeringen föreslår att det görs ändringar i läkemedelslagen för att stödja tillgången till apotekstjänster och läkemedel.

Den 13 juli lämnade regeringen en proposition som gäller ändringar i läkemedelslagen och lagen om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet till riksdagen. Lagarna avses träda i kraft den 1 oktober 2018.

Möjligheterna för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) att inrätta nya apotek utvidgas, så att antalet apotek kan ökas märkbart. Vid beslut om inrättande av ett nytt apotek ska behovet av apotekstjänster få en större betydelse än för närvarande vid sidan av tryggandet av tillgången till läkemedel. Dessutom ska Fimea kunna besluta att det ska inrättas ett apotek i anslutning till en verksamhetsenhet inom social- och hälsovården.

Förfarandena för ansökan om och beviljande av apotekstillstånd ska förenklas och byten av apotekare bli snabbare. Vid beviljande av apotekstillstånd ska den sökandes eventuella domar i brottmål beaktas.

Regeringen föreslår att enheter för serviceboende inom socialvården ska få rätt att ha ett begränsat läkemedelsförråd för gemensamt bruk avsett för de boendes oförutsedda eller tillfälliga behov av medicinering.

Regleringen ändras dessutom för att motsvara Europeiska unionens reglering om god tillverkningssed för läkemedel, anmälan om biverkningar samt dataskydd.

Fimea ska i fortsättningen få förena de förelägganden som meddelats vid en inspektion med vite. Möjligheten att förena föreläggandena med vite ska gälla alla verksamheter som omfattas av läkemedelslagen. Fimea ges dessutom rätt att tillfälligt stänga ett apotek, om fortsatt apoteksverksamhet allvarligt kan äventyra patientsäkerheten. Enligt propositionen ska det föreskrivas i lag om Fimeas rätt att ta ut avgifter för inspektioner som centret utfört.

Genom den proposition som regeringen nu lämnat genomförs vissa av de riktlinjer för utvecklandet av apoteksverksamheten som regeringens apoteksarbetsgrupp beslutade om under våren 2017. Social- och hälsovårdsministeriet bereder åtgärder för att genomföra även de övriga riktlinjerna.

Ytterligare information

Merituuli Mähkä, specialsakkunnig, tfn 0295 163 575, [email protected]

Markku Tervahauta, överdirektör, tfn 0295 163167, [email protected]