Regeringsproposition om ändringar i barnskyddslagen uppdaterar lagen så att den motsvarar tidigare godkända lagändringar

Social- och hälsovårdsministeriet 31.10.2019 13.36
Pressmeddelande

En regeringsproposition om ändringar i barnskyddslagen lämnades till riksdagen den 31 oktober. Ändringarna i barnskyddslagen görs på grund av tidigare lagändringar som redan godkänts av riksdagen.

I den regeringsproposition som nu överlämnats gäller de väsentliga ändringarna tillämpningsområdet för åldersgränsen på 25 år för barnskyddets eftervård och besvärstillståndsförfarandet i barnskyddsärenden. Båda dessa ändringar träder i kraft den 1 januari 2020.

Besvärstillståndsförfarandet ändras också inom barnskyddet

Den ändring i barnskyddslagen som gäller förfarandet med besvärstillstånd hör samman med att en ny lag om rättegång i förvaltningsärenden träder i kraft den 1 januari 2020. I och med ikraftträdandet av lagen om rättegång i förvaltningsärenden krävs efter årsskiftet besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen i alla de ärenden som avses (i 92 §) i barnskyddslagen. Det innebär att parterna och myndigheterna fortsättningsvis har möjlighet att söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd i ärendet. Syftet med ändringarna i barnskyddslagen är att det ska hänvisas till den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden i stället för till den förvaltningsprocesslag som upphävs.

Tillämpningsområdet för åldersgränsen för eftervård inom barnskyddet preciseras

På grund av en ändring i barnskyddslagen som riksdagen har godkänt höjs åldersgränsen för eftervård inom barnskyddet till 25 år den 1 januari 2020. I den regeringsproposition som nu lämnats preciseras tillämpningsområdet för lagändringen, så att barn och unga som är berättigade till eftervård den 1 januari 2020 är berättigade till eftervård tills de fyller 25 år. Det görs inga ändringar i eftervårdens innehåll. Kommunen kan även i fortsättningen stödja en ung person i att bli självständig, även om han eller hon inte har subjektiv rätt till eftervård.

Dessutom preciseras sista utbetalningsdagen för medlen för eget hushåll. Enligt förslaget har det organ som ansvarar för socialvården skyldighet att betala medel för eget hushåll till en ung person senast när han eller hon fyller 25 år. När den sista tidpunkten för betalning motsvarar åldersgränsen för eftervård är det möjligt att vid behov stödja och handleda en ung person också i användningen av medel för eget hushåll tills personen fyller 25 år.
Medel för eget hushåll ska fortsättningsvis i regel betalas när eftervården avslutas. Varje ung persons individuella situation ska även i fortsättningen beaktas när betalningsdagen bestäms.

Ytterligare information:

Annika Parsons, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 596
Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 482