Goda erfarenheter av pensionssamarbetet inom EU

Social- och hälsovårdsministeriet 24.1.2003 11.00
Pressmeddelande 13/2003

Finland vill till vidare fortsätta det socialpolitiskt samarbetet mellan EU-länderna på samma linje som hittills. Enligt verksamhetsmodellen om öppen koordinering är det möjligt för länderna att växla goda rutiner, få information om pensionssystemet i andra länder samt ta lärdom av genomförda reformer och dessas efterverkningar.

Den nyligen påbörjade jämförelsen av pensionssystemen i länderna är ett bra exempel på en nyttig verksamhetsmodell. Man har under processens gång lagt märke till att de utmaningar som man stött på i EU-länderna till sin natur har liknat varandra, särskilt angående åldrandet, den ekonomiska tillväxten och sysselsättningssituationen. Genom bättre pensionssamarbete har den socialpolitiska aspekten i samband med frågor om åldrandet fått bättre utrymme.

Finland framför sina synpunkter om EU-samarbetet på det inofficiella arbets-, social- och hälsoministerrådsmötet som hålls i Nafplio i Grekland den 23.-25.1.2003. På mötet representeras Finland av social- och hälsovårdsminister Maija Perho och arbetsminister Tarja Filatov.

Enligt Finland borde processerna angående ekonomiska frågor och sysselsättning samt socialt skydd knytas intimare samman. Då skulle processerna framskrida jämsides i samma takt och granskas helhetsmässigt med tyngdvikt på vissa kärnfrågor. Finland anser att det inte lönar sig att börja helt nya processer eftersom de i administrativt avseende kan bli rätt tunga.

Det är för tidigt att ta upp tanken på att skriva in de sociala processerna i EU:s grundavtal, eftersom frågan ännu är på väg för behandling i EU:s konvent. Det socialt skyddet borde i alla fall granskas som en del av helheten, dvs. inskrivningen av de ekonomiska samt av de sysselsättnings- och socialpolitiska processerna borde ske enligt ungefär samma principer. Men de socialpolitiska målsättningarna kan givetvis skrivas in.