Remissinstanserna positiva till totalreform av biobankslagen – beredningen av lagen fortsätter

Social- och hälsovårdsministeriet 28.6.2018 9.49
Pressmeddelande 92/2018

Social- och hälsovårdsministeriet har gått igenom de remissyttranden som lämnats om utkastet till regeringsproposition om en totalreform av biobank-slagstiftningen. Sammanlagt inkom 49 remissyttranden innan remisstiden löpte ut den 7 maj 2018.

På ett allmänt plan fick totalreformen mycket understöd i yttrandena. Det förut-sätts att propositionen bedöms ytterligare i fråga om exakthet och noggrann avgränsning när det gäller till exempel grunderna för behandlingen av person-uppgifter, registrens informationsinnehåll och utlämnande av uppgifter.

Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter beredningen av totalreformen av biobankslagen. Den fortsatta behandlingen av förslaget till biobankslag är bero-ende av att den lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och den dataskyddslag som är under behandling i riksdagen blir antagna. Det bedöms att förslaget till biobankslag lämnas till riksdagen i augusti 2018.

En kort sammanfattning av remissvaren finns här.

Ytterligare information

Sandra Liede, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3633, [email protected]

Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 20 juni 2018.