FI SV RU

Apotek

I Finland får läkemedel endast säljas på apotek. Undantag är läkemedelspreparat för nikotinersättning som är avsedda för rökavvänjning; de får säljas i butiker, på servicestationer och i kiosker.

Sjukhus och hälsovårdscentraler har sjukhusapotek och läkemedelscentraler som svarar för de läkemedel som sjukhusets och vårdavdelningarnas patienter behöver. Sjukhus och hälsovårdscentraler får inte sälja läkemedel till patienter.

Finland har över 800 apotek, filialapotek och apoteksservicepunkter. Filialapotek har samma tjänster och läkemedelsurval som de egentliga apoteken.

Om ett område saknar apotek eller filialapotek kan där finnas ett serviceställe. Vid ett serviceställe får man sälja receptfria självvårdsläkemedel och där kan man också leverera receptläkemedel till kunder.

Ett apotek kan endast ägas av en person som avlagt provisorsexamen. En apotekare kan vid sidan av sitt apotek inneha högst tre filialapotek. Utöver apotek som ägs av apotekare har Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet rätt att äga apotek.

Apotekstillstånden beviljas och apoteksverksamheten övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea

Varje läkemedel måste ha försäljningstillstånd

Varje läkemedel som saluförs och används ska ha försäljningstillstånd. Försäljningstillståndet beviljas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet eller Europeiska unionens kommission.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea  kan av särskilda skäl som hänför sig till vården i enstaka fall bevilja specialtillstånd även för användning av ett sådant läkemedel som saknar försäljningstillstånd.

Grunderna för apoteksavgiften

Apoteken måste erlägga en årlig apoteksavgift till staten, vars storlek avgörs på basis av apotekets omsättning. Små apotek betalar inte alls apoteksavgift, och de största apotekens avgift är nästan 11 procent av omsättningen.

Mer information