Andra myndigheters ansvar i tobaks- och nikotinpolitiken

Tillstånds- och tillsynsverket för social och hälsovården (Valvira) samt kommunerna ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av tobakslagen (Valvira för marknadstillsynen och tillsynen över marknadsföringsförbudet, och kommunerna för tillsynen inom kommunens område). Valvira har dessutom till uppgift att styra tillsynen över efterlevnaden av tobakslagen till exempel genom det nationella programmet för tillsynen över efterlevnaden av tobakslagen.  

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Arbetshälsoinstitutet (TTL) är expertinrättningar på arbetet med att minska tobaksrökningen.

Det föreskrivs separat om accisen på tobaksprodukter i lagen om tobaksaccis. Finansministeriet svarar för den lagen.

De filter som används i tobaksprodukter hör till tillämpningsområdet för direktivet om engångsplast, som i Finland genomförs genom avfallslagen. I regeringens proposition 40/2021 om genomförandet av EU:s rättsakter om avfall föreslås det att Säkerhets- och kemikalieverket ska vara behörig myndighet vad gäller tillsynen över kraven på märkning och produktförbuden i plastdirektivet om engångs plast. 

Mer information

Meri Paavola, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163343   E-postadress:


Reetta Honkanen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163684   E-postadress: