FI SV

Statsunderstöd för mathjälp och för stöd till personer med alkohol- och drogberoende

Understödets användningsändamål

  1. Stöd till personer med alkohol- och drogberoende
  2. Mathjälp till personer i behov av särskilt stöd

Rättsgrund

Statsunderstödslagen (688/2001)

Anslag för statsunderstöd

Av ett anslag som ingår i statsbudgeten för 2017 utlyste social- och hälsovårdsministeriet statsunderstöd som kan sökas av organisationer. För detta ändamål har det under moment 33.03.63 reserverats sammanlagt 2 000 000 euro.

Understödet var uppdelat i två delområden: 1) understöd som beviljas för stöd till personer med alkohol- och drogberoende, totalt 1 000 000 euro och 2) understöd som beviljas riksomfattande aktörer som ordnar mathjälp till personer i behov av särskilt stöd, totalt 1 000 000 euro.

 

Delområde 1: Stöd till personer med alkohol- och drogberoende (totalt 1 000 000 euro)

Enligt uppgifter som riksdagens finansutskott fått del av är behovet av att hjälpa människor med alkohol- och drogproblem mycket stort. Alkohol- och drogrelaterade störningar är den primära orsaken till hälsoskador bland unga och unga vuxna. Störningarna är också en betydande riskfaktor för social marginalisering och de kan orsaka långvarig arbetsoförmåga. Det är viktigt att den tredje sektorn har möjligheter att utöka sitt alkohol- och drogförebyggande arbete och i större utsträckning erbjuda alkohol- och drogberoende människor hjälp och stöd. 

Med statsunderstödet stöds projekt som utvecklar organisationernas roll i att hjälpa alkohol- och drogmissbrukare. Avsikten är att understödet ska användas för att stödja sådant arbete som utförs av organisationer och som når de alkohol- och drogmissbrukare som har det sämst ställt. Exempel på sådant arbete är s.k. gatukliniker och tjänster som bidrar till att missbrukarna har kontakt med någon typ av tjänster. Med de senare avses t.ex. kamratstöd, fritidsverksamhet som stöder vardagen och ett nyktert liv, verksamhet med erfarenhetsexperter, stödpersoner, ledsagarservice, hänvisning till tjänster samt stöd i kontakter med myndigheterna.

Med projekten strävar man efter att bidra till att tjänster som anpassats till klientgruppens behov kan erbjudas på ett klientorienterat, kostnadseffektivt och verkningsfullt sätt. 

Delområde 2: Mathjälp (totalt 1 000 000 euro)

Enligt uppgifter som riksdagens finansutskott tagit del av får uppskattningsvis 20 000–25 000 personer varje vecka sin mat via så kallade brödköer. Mathjälpen har blivit ett viktigt led i biståndet till de som har det allra sämst ställt och en form av social trygghet som kompletterar den offentliga verksamheten, eftersom det företrädesvis är människor som lever på grundtrygghetsförmåner eller som har en dålig ställning på arbetsmarknaden som är hänvisade till brödköerna.  

Understödet är avsett för riksomfattande aktörer som ordnar mathjälp till människor i behov av särskilt stöd.  

Användningstid

Användningstiden för understödet går ut den 31 december 2018.

Ytterligare information

Stödet till personer med alkohol- och drogberoende:

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63713, [email protected]