Alterneringsledighet och alterneringsersättning

dekorativ bild Alterneringsledighet är ett arrangemang som innebär att en anställd, i enlighet med ett alterneringsavtal med sin arbetsgivare, för viss tid befrias från de uppgifter som hör till anställningen.  
Arbetsgivaren förbinder sig att anställa en person som är arbetslös arbetssökande vid en arbets- och näringsbyrå.   

I och med alterneringsledigheten har anställda en möjlighet att ta ledigt en längre tid och använda tiden hur de vill. Alterneringsledigheten är ett sätt att främja arbetstagares arbetsmotivation och arbetshälsa. Dessutom får den arbetslösa arbetssökande person som anställs för alterneringsledigheten jobb för den tidsbegränsade tiden och arbetserfarenhet. Den som är alterneringsledig betalas en alterneringsersättning under ledigheten. 

Alterneringsledigheten regleras genom lagen om alterneringsledighet. Lagen tillämpas på arbetsavtals- och tjänsteförhållanden. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för styrningen och utvecklingen av genomförandet av alterneringsledighet vad gäller alterneringsersättningsärenden, och arbets- och näringsministeriet för de arbetskraftspolitiska ärendena.

Lagen om upphävande av lagen om alterneringsledighet träder i kraft den 1 augusti 2024. Efter det betalas det inte längre alterneringsersättning till nya sökande. De som börjar alterneringsledigheten före den 31 juli 2024 har rätt att ta ut den maximala alterneringsledigheten på 180 kalenderdagar.

Villkor för alterneringsledighet

  • Alterneringsledighet kan fås när arbetstagaren har varit anställd hos samma arbetsgivare oavbrutet i 13 månader omedelbart före alterneringsledighetens början. Tidsperioden kan sammanlagt innefatta högst 30 dagars oavlönad frånvaro.
  • Arbetstiden överstiger 75 procent av den maximala arbetstid för heltidsanställda som tillämpas i branschen. 
  • Arbetstagaren ska ha arbetat minst 20 år innan alterneringsledighetens början.
  • Arbetstagaren har arbetat minst fem år efter den föregående alterneringsledighetens slut.  

Vid beräkningen av tiden i arbete beaktas bestämmelserna i arbetspensionslagar och lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Tiden i arbete innefattar också familjeledigheter och tiden i civiltjänst eller beväringstjänst. Även arbete utomlands beaktas under vissa förutsättningar. 

Alterneringsledighetens längd och möjligheten att förlänga den

Alterneringsledigheten är minst 100 och högst 180 kalenderdagar. Det är möjligt att förlänga en beviljad alterneringsledighet genom avtal med arbetsgivaren. Avtalet om förlängningen ska ingås senast två månader före den pågående alterneringsledighetens slut.  

Alterneringsavtal

Alterneringsavtalet ingås skriftligen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Genom alterneringsavtalet förbinder sig arbetsgivaren att anställa en vikarie för den anställda som blir alterneringsledig. Vikarien måste vara en person som är arbetslös och arbetssökande.  Alterneringsavtalet och övriga redovisningar ska lämnas till arbets- och näringsbyrån innan alterneringsledigheten börjar.

Alterneringsersättning

En arbetstagare som är alterneringsledig har rätt att få alterneringsersättning. Ett villkor för att få alterneringsersättning är att det anställs en arbetslös arbetssökande som vikarie för den alterneringslediga personen. Alterneringsersättning kan betalas ut även om den anställda vikariens anställningsförhållande slutar tidigare än alterneringsledigheten.  

Arbets- och näringsbyrån utreder om förutsättningarna för att få alterneringsersättning uppfylls och ger ett bindande utlåtande om utbetalningen. Efter att utlåtandet getts kan arbetstagaren söka alterneringsersättning skriftligen hos Fpa eller arbetslöshetskassan. Beloppet av alterneringsersättningen utgör 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning som skulle betalas ut om personen skulle bli arbetslös. Barnförhöjningar beaktas dock inte vid beräkningen av alterneringsersättningen.  

Mer information

Pekka Paaermaa, regeringssekreterare 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU Telefon:0295163004   E-postadress: