FI SV EN

Alkoholreklam

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den högsta ledningen och styrningen av beredningen och övervakningen av lagstiftningen.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) övervakar att lagstiftningen följs på riksnivå och styr den regionala övervakningen. Regionförvaltningsverken övervakar att lagstiftningen följs i deras verksamhetsområden.

Alkoholreklamen begränsades genom en lagreform som trädde i kraft vid ingången av 2015. Begränsningen gjordes för att skydda barn och unga. Avsikten är att minska antalet situationer där barn och unga utsätts för alkoholreklam.

Vid totalreformen av alkohollagen kommer de bestämmelser som gäller reklam för alkoholdrycker att till största delen lämnas oförändrade, eftersom de nyligen har ändrats.  

Begreppen reklam och säljfrämjande verksamhet samlas i den nya lagen under begreppet marknadsföring. Restaurangernas s.k. happy hour-reklam kommer att tillåtas och i fråga om förbudet att marknadsföra starka alkoholdrycker föreskrivs det ett undantag, enligt vilket t.ex. dryckernas tillverkare och restauranger ska få förevisa sina produkter också på internet. För inköp av alkoholdrycker ska man inte längre få inköpsgottgörelser eller bonus med t.ex. butikskedjors förmånskort.

Frågor och svar

Vad stadgades tidigare i Finlands lag om reklam för alkoholdrycker?  

Reklam för starka alkoholdrycker har varit förbjuden sedan 1977. Reklam för svaga alkoholdrycker tilläts 1995, men det förenades med att det i lagen togs in en förteckning över förbjudna sätt att göra reklam (exempelvis får reklam inte riktas till minderåriga, det finns en tidsgräns för TV-reklam etc.).

Varför har det nu stadgats om fler begränsningar?       

Först efter att reklam för svaga alkoholdrycker blev tillåten har man kunnat få fram information baserad på längdsnittsundersökningar som visar att alkoholreklam ökar drickandet bland barn och ungdomar. Reklam kan till och med påverka dryckesvanorna hos personer över 20 år. Naturligtvis är reklamen inte den enda faktorn som påverkar drickandet, men den påverkar i samma riktning som förmånliga priser och lättillgänglighet.

Den gamla lagen tillät i anmärkningsvärd utsträckning reklam som påverkar barn. Vid den reform som trädde i kraft 2015 fokuserade man på sådana metoder som skyddar i synnerhet barn och ungdomar. Utomhusreklam förbjöds, eftersom alla kan se den. Tidsgränsen för reklam i tv och radio fastställdes till klockan 22. Användning av pristävlingar och marknadsföringslotterier samt spridning av reklam i sociala medier förbjöds, eftersom dessa metoder har blivit allt populärare.

Är inte detta en felaktig motivering? Reklam ökar inte den totala alkoholkonsumtionen, utan den delar endast upp marknaden mellan konkurrerande företag och produkter. 

I de utvecklade västländerna ligger den totala alkoholkonsumtionen på en synnerligen hög nivå. När tillväxtmarginalen är så liten, ökar inte reklam den totala konsumtionen utan bibehåller snarare konsumtionsnivån. Grunden för begränsningarna är dock vetenskapliga bevis i fråga om barns och ungdomars alkoholbruk.

Exempelvis enligt en sammanfattning utarbetad år 2009 av en expertgrupp utsedd av Europeiska kommissionen ökar alkoholbruket bland barn och ungdomar i större grad, ju mer reklam de ser. Reklamen leder till att alkoholbruket inleds tidigare och ökar alkoholbrukets omfattning för dem som redan har börjat dricka.

Undersökningar om alkoholreklamens effekter har ständigt kritiserats. Varför har kritiken inte beaktats?

Det har publicerats sammanlagt närmare tusen undersökningar som behandlar alkoholreklam. De har beaktats vid lagberedningen genom att sex vetenskapliga översiktsartiklar har använts som centrala källor.

Översiktsartiklarna är breda vetenskapliga artiklar som sammanfattar centrala forskningsdata om ett visst ämnesområde inklusive litteraturhänvisningar. I översiktsartiklar sätts enskilda forskningsresultat i ett större sammanhang och en koncentrerad helhetsbild ges av den rådande forskningsståndpunkten och styrkan i de bevis som har samlats in för att stödja den.

Vetenskapen kännetecknas av ifrågasättande och motargument. Även om materialet har kritiserats, är kritiken inte tillräcklig för att förändra den rådande vetenskapliga uppfattningen.

Har medborgarnas åsikter ingen betydelse i lagberedningen?

De forskningsresultat som ligger till grund för lagförslaget är inte åsiktsfrågor. Regeringen och riksdagen har varit medvetna om att vissa medborgare stöder en begränsning av alkoholreklamen, att vissa inte har någon åsikt i frågan och att vissa är emot begränsningar. Politik innebär att göra val och i det här fallet fattades ett beslut som skyddar barn och ungdomar.

Kommer begränsningarna av reklamen nu att leda till att barn slutar dricka?    

Begränsningar av reklam leder inte till att barns alkoholbruk upphör, men de minskar den omfattning i vilken barn utsätts för reklam. Exempelvis har alkoholupplysning som genomförs i skolorna bättre förutsättningar att lyckas när det finns mindre alkoholreklam som konkurrerar med upplysningen.

Strider begränsningarna av alkoholreklamen mot grundlagen och EU-rätten? Människor ska ha yttrandefrihet och EU ska ha en fri marknad.

Riksdagens grundlagsutskott har godkänt lagförslagen. Människornas yttrandefrihet inskränks inte, utan medborgarna kan även i fortsättningen prata, skriva och på annat sätt uttrycka sig fritt även om alkoholdrycker. Reklam, dvs. kommersiell kommunikation, kan emellertid begränsas – på samma sätt som redan har skett i exempelvis tobakslagen och alkohollagen.

Till exempel Frankrike, Sverige och Norge har strängare begränsningar av alkoholreklam än de som finns i finländsk lagstiftning. Syftet med begränsningarna är att skydda folkhälsan, och begränsningarna har konstaterats överensstämma med EU-lagstiftningen.

Äventyrar inte begränsningarna av alkoholreklamen den finländska näringens verksamhet i förhållande till utländska konkurrenter?

Det är klart att man kan se alkoholreklam som är förbjuden i Finland på utländska tv-kanaler och utländska webbsidor. Å andra sidan gäller alla begränsningar i lagen de mest synliga formerna av reklam. Det hör till vardagen att se alkoholreklam till exempel på busshållplatser och i samband med favoritserierna på tv. Däremot är det få som varje dag tittar på utländsk alkoholreklam via exempelvis YouTube.

EU-domstolen har tagit ställning till hur ett reklamförbud som genomförs i något land påverkar konkurrensen. Enligt domen gynnar reklamförbud produkter som konsumenterna känner till och missgynnar utländska konkurrenters mindre kända produkter, som drabbas hårdare av reklambegränsningar. Med andra ord kan reklamförbud till och med gynna inhemska tillverkare av alkoholdrycker.

Begränsningar av alkoholreklamen ökar ju priskonkurrensen och prisreklamen och därigenom nackdelarna med alkohol. Är det någon idé med detta?

Att uppge alkoholdryckens pris är fortsättningsvis ett tillåtet sätt att göra reklam för svaga alkoholdrycker. Exempelvis är barn mindre intresserade av annonsering av ölpriser än av till exempel färgglad reklam i skolbussen eller biljetter som lottas ut till idolens konsert. Om prisnivån för alkoholdrycker sjunker som en följd av priskonkurrens, kan staten snabbt korrigera prisnivån till den tidigare genom att höja alkoholbeskattningen.

Får man längre göra reklam någonstans för exempelvis just dessa inhemska kvalitetsprodukter?

Ovan nämns redan den huvudregel enligt vilken reklam för starka alkoholdrycker är förbjuden och reklam för svaga alkoholdrycker är tillåten. Man får inte heller rikta reklam för svaga alkoholdrycker till exempel till just minderåriga.

Begränsningarna av reklam för svaga alkoholdrycker gäller alltså allmänna platser (exempelvis utomhusreklam), tidsgränser för reklam i tv och radio samt reklam i sociala medier. Det finns inga särskilda begränsningar för reklam till exempel i tryckta medier eller på webbsidor.

Var hittar jag mer utförliga svar om hurdan reklam som är förbjuden och hurdan som är tillåten?

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har sammanställt anvisningar om innehållet i de nuvarande begränsningarna. De nya begränsningarna trädde i kraft den 1 januari 2015 och Valviras anvisningar om dem gavs ut i november 2014.