Personaldimensionering i långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre

Från och med den 1 oktober 2020 regleras personaldimensioneringen i långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och den långvariga institutionsvården för äldre genom lag. Hittills har en kvalitetsrekommendation styrt

  
Republikens president stadfäste lagen den 9 juli 2020. 

Personaldimensioneringen ska vara 0,7 anställda per klient. Vid beräkningen av dimension-eringen beaktas endast den personal som utför direkt klientarbete. 

Dimensioneringen ökar stegvis. När lagen träder i kraft den 1 oktober 2020 är personaldi-mensioneringen minst 0,5 anställda per klient. Från ingången av 2021 är personaldimens-ioneringen minst 0,55 och från ingången av 2022 minst 0,6 anställda per klient.

Övergångsperioden slutar den 1 april 2023. Då kommer personaldimensioneringen att uppnå målet och vara minst 0,7 anställda per klient. Kommunerna blir då också skyldiga att använda bedömningssystemet RAI (Resident Assessment Instrument).
 

Vanliga frågor

Mer information

Jaana Huhta, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163407  


Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163549  


Taru Koivisto, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163323